Wybory do Senatu i Rad Wydziałów WSPA

W dniu 28 września 2018 roku, w godz. 8:00 – 15:00, w Bibliotece WSPA zostaną przeprowadzone wybory przedstawicieli Nauczycieli Akademickich oraz Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz do Rady Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych i Rady Wydziału Nauk Technicznych WSPA w Lublinie.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie Nauczycielom akademickim i Pracownikom administracyjnym, zatrudnionym w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgłaszanie kandydatów jest możliwe w formie pisemnej i wymaga pisemnej zgody kandydata oraz pisemnego poparcia odpowiednio przez co najmniej trzech Nauczycieli akademickich lub co najmniej trzech Pracowników administracyjnych. Zgłoszenie kandydata należy złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji Wyborczej (p. Apolonia Walczyna, pok. 315) nie później niż do dnia 25 września 2018 roku, do godz. 12:00.

Listy przyjętych kandydatur do Senatu oraz Rad Wydziałów, które spełniają wymagania formalne, zostaną opublikowane na stronie internetowej Uczelni w dniu 25 września 2018 roku.

Szczegółowe zasady dotyczące wyborów znajdują się w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyborach!