GDZIE ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmus+?

O wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ możesz ubiegać się tylko w swojej macierzystej uczelni, w Biurze Współpracy Międzynarodowej lub innej analogicznej jednostce. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację oraz ocenę kandydatów, pomagając w dopełnieniu formalności i wypłacając stypendium Erasmus+.

Do jakich KRAJÓW można wyjechać?

Jako stypendysta Erasmus+ możesz wyjechać na praktykę z WSPA do następujących krajów – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Turcja.

Do JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać na praktykę?

Student samodzielnie szuka miejsca na odbycie praktyki lub korzysta z kontaktów oferowanych przez WSPA.  Studenci odbywają praktykę w przedsiębiorstwach lub instytucjach zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmus+.

Praktyki zagraniczne mogą odbywać się w przedsiębiorstwach/firmach, placówkach naukowo – badawczych, organizacjach non-profit i innych instytucjach (muzea, biblioteki, szpitale itp.)

Praktyki zagraniczne nie mogą odbywać się w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

NA JAK DŁUGO można wyjechać?

Na okres od 2 do 12 miesięcy, w obrębie całego okresu studiów licencjackich/inżynierskich. W przypadku kontynuacji studiów (studia magisterskie) student ma ponownie 12 miesięcy do wykorzystania w ramach Erasmus+. Pojedyncza praktyka trwa zazwyczaj ok. 3 miesięcy – studenci mogą wyjechać kilkukrotnie, np. wybierając różne firmy/kraje itp. w celu poszerzenia swoich kwalifikacji. W przypadku posiadania wolnych środków istnieje możliwość przedłużenia czasu trwania praktyki za granicą.

UWAGA!!!

Do puli 12 miesięcy wliczają się wszystkie miesiące spędzone za granicą w ramach Erasmus+, praktyki, studia, niezależnie od uczelni z której dana osoba wyjeżdża! Jeżeli studiujesz na 2 uczelniach jednocześnie limit pozostaje bez zmian (12 miesięcy w ciągu całego okresu studiów na danym poziomie) – długość nie ulega zwiększeniu w przypadku większej liczby uczelni. Reguła jest stała – do 12 miesięcy w trakcie studiów licencjackich oraz ponownie do 12 miesięcy w trakcie studiów magisterskich.

JAKIE DOKUMENTY są wymagane przed wyjazdem na praktykę w ramach Erasmus+?

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship) – wypełnione, podpisane oraz z pieczątką firmy przyjmującej na praktykę
  3. Umowa Erasmus+ między studentem a WSPA
  4. Wypełniony on-line test językowy
  5. Potwierdzenie o aktywnym statusie studenta
  6. Potwierdzenie o nie zaleganiu z opłatami czesnego
  7. Ubezpieczenie (KL, NNW, OC), przy czym studentów mających obywatelstwo polskie obowiązuje także EKUZ (darmowa karta wydawana przez NFZ).

CZYM JEST umowa i program praktyki Erasmus+?

Z uczelnią macierzystą (oraz z firmą przyjmującą) należy podpisać umowę, która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship) to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą.

JAKIE ubezpieczenie?

Każdy stypendysta Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć w następującym zakresie: KL, NNW oraz OC. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ;

WAŻNE! Karta EKUZ obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ. Każdy student powinien sprawdzić jaki rodzaj ubezpieczenia jest wymagany przez firmę, w której realizowana będzie praktyka.

Czy okres praktyk za granicą ZOSTANIE ZALICZONY przez macierzystą uczelnię?

Podstawą zaliczenia studentowi praktyki jest pisemne zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające okres pobytu studenta na praktyce oraz zrealizowanie założeń programowych praktyki z jej oceną, wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej.

Uczelnia gwarantuje studentowi zaliczenie praktyki, zrealizowanej w instytucji przyjmującej i uznanie jej za równoważną z praktyką odbytą w kraju, o ile stanowi ona integralną część programu studiów w uczelni macierzystej i jest zgodna z programem, jaki student realizowałby w Polsce w trakcie praktyk obowiązkowych. W przeciwnym razie praktyka zagraniczna traktowana jest jako praktyka dodatkowa.

 

Aby praktyka mogła zostać zaliczona jako obowiązkowa, jej tematyka powinna być zbieżna z kierunkiem studiów i powinna spełniać warunki określone dla praktyki obowiązkowej. Aby mieć pewność, że wybrana praktyka będzie zaliczona, student powinien przed wyjazdem skontaktować się bezpośrednio z Działem Praktyk WSPA w celu uzyskania potwierdzenia i ewentualnych dalszych informacji.

 

JAK WYGLĄDA NABÓR I KWALIFIKACJA studentów do programu Erasmus+?

Nabór studentów do udziału w programie Erasmus+ odbywa się w trybie ciągłym, przez cały rok, aż do wyczerpania środków.

Nabór studentów do programu Erasmus+ dotyczącego wyjazdów na praktykę odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

− wypełnionego przez studenta formularza zgłoszeniowego (dostępny do pobrania w załącznikach)

Dokument należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna (UKK), w skład której wchodzą:

− Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej
− Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+,
− Lektor języka angielskiego lub innego języka europejskiego.

Uczelniana Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i sporządza listę kandydatów do wyjazdu na praktykę zagraniczną.

Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji UKK, do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w WSPA, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników.

Jak wyglądają WARUNKI FINANSOWANIA praktyki w ramach programu Erasmus?

Osoba zakwalifikowana do programu otrzymuje od uczelni macierzystej dofinansowanie pobytu za granicą w formie stypendium.

Miesięczna stawka stypendium jest ściśle określona dla poszczególnych grup państw (o różnym poziomie kosztów utrzymania) w odniesieniu do przyznanego naszemu krajowi budżetu na wypłaty dla studentów. Kraje biorące udział w programie Erasmus+ dzielone są na trzy grupy w zależności od kosztów utrzymania. Lista co roku aktualizowana przez Komisję Europejską, znajduje się do wglądu w Biurze Współpracy Międzynarodowej WSPA.

W celu otrzymania stypendium z programu Erasmus+ student zobowiązany jest do założenia konta bankowego prowadzonego w EUR i utrzymywania go, co najmniej do czasu całkowitego rozliczenia z wyjazdu.

Koszty operacyjne związane z przelewem środków na wskazane przez studenta konto osobiste ponosi WSPA.

Wypłata stypendium w formie przelewu bankowego następuje w dwóch ratach:

−pierwsza rata jest wypłacana do tygodnia przed planowaną datą wyjazdu na praktykę za granicę (wysokość pierwszej raty stanowi 80% całości przyznanego stypendium)
−druga rata stypendium jest wypłacana po całkowitym rozliczeniu się studenta z wyjazdu za granicę (zarówno formalnym, jak i merytorycznym).

W przypadku skrócenia pobytu w stosunku do długości praktyki za granicą zaplanowanej w Umowie Student-Uczelnia, wysokość stypendium ulega pomniejszeniu o kwotę automatycznie kalkulowaną przez system w oparciu o ilość dni, które nie zostały zrealizowane zgodnie z umową.

W przypadku wydłużenia praktyki (chęć wydłużenia należy zgłosić na minimum miesiąc przez planowanym końcem obowiązującej praktyki, w celu potwierdzenia przez WSPA posiadania wolnych środków), ostateczna kwota stypendium zostaje zwiększona. Podstawą do określenia dokładnej wysokości II raty jest potwierdzenie długości pobytu wystawione przez firmę po zakończeniu praktyki.

W trakcie pobytu za granicą student zachowuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu studiów oraz innych umów (m.in. pobiera stypendium socjalne, za wyniki w nauce itp.).