WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ – STA

 1. Realizacja wyjazdów zagranicznych w celu prowadzenia zajęć STA w ramach programu Erasmus+ odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wyższą Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, a Narodową Agencją Programu Erasmus+, w wyniku postępowania  konkursowego.
 2. W ramach programu Erasmus+ pracownik dydaktyczny WSPA może wyjechać
  na prowadzenie zajęć dydaktycznych (STA) do uczelni zagranicznych posiadających: ważną Kartę Uczelni Erasmusa ECHE na rok 2017/2018, oraz wymaganą umowę dwustronną z WSPA, właściwą dla programu.
 3. Do kategorii STA zalicza się także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zapraszającej.
 4. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem WSPA zatrudnieniowym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.
 5. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena Indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility Agreementuzgodnionego z uczelnią przyjmującą, określającego zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

 

 1. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty
  i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2017, a 31 maja 2019.
 2. Podczas pojedynczego wyjazdu typu STA trwającego do 5 dni, nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej.
 3. Zaleca się, aby pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA trwał 3-5 dni roboczych. Minimalny czas pobytu to 2 dni.
 4. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
 5. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania i wypełnienia przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium podzielone na 2 raty powinno być wypłacone w sposób uzgodniony pomiędzy stronami w umowie.
 6. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego stypendium, muszą być spełnione w przypadku wyjazdu pracownika, który nie otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+ (wyjazd bez stypendium /wyjazd ze stypendium zerowym).
 7. Pracownik zobowiązany jest do przywiezienia z instytucji przyjmującej otrzymanego zaświadczenia potwierdzającego: okres pobytu w tej uczelni oraz zrealizowanie celu wyjazdu. Zaświadczenie to musi zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.
 8. Po powrocie z uczelni partnerskiej pracownik powinien sporządzić: sprawozdanie z wyjazdu według wzoru ogłoszonego przez NA w systemie on-line, w formie ankiety on-line stypendysty programu Erasmus+.
 9. Pracownik powinien ubezpieczyć się przed wyjazdem (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

II. Zasady  naboru  i  kwalifikacji  pracowników WSPA na wyjazdy szkoleniowe STA

 1. Nabór pracowników na wyjazdy STA odbywa się w systemie ciągłym i trwa do momentu wyczerpania środków.
 2. Nabór i kwalifikacja pracowników prowadzone są w oparciu o:
 • Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej WSPA, wypełniony przez pracownika oraz dodatkowo podpisany przez właściwego koordynatora.
 • Indywidualny program nauczania (Staff Mobility Agreement) zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą.

3.     Wnioski Kandydatów na wyjazd w ramach programu Erasmus+ będą rozpatrywane przez:

 •    Uczelnianego/ Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+
 1. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco – brak sztywnych terminów rozpatrywania wniosków.
 2. Kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu wniosków:
 3. Doświadczenie zawodowe i staż pracy;
 4. Swoboda komunikacji w języku uczelni partnerskiej lub w innym wspólnym języku, niezbędnym do realizacji wyjazdu szkoleniowego;
 5. Forma zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna). Przy kwalifikacji
  na wyjazdy pracowników zaleca się preferencyjne traktowanie pracowników etatowych uczelni (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus+ w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych);
 6. Ilość wyjazdów z programu Erasmus+. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.
 7. W sytuacjach wyjątkowych mogą odbywać się komisyjne rozmowy z kandydatami
  na wyjazdy szkoleniowe. Kandydaci zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 7 dni roboczych wcześniej).
 8. Liczba wyjazdów, zależy od wysokości środków przyznanych Uczelni w postępowaniu konkursowym przez Narodową Agencję.
 9. Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego będą dostępne w Dziale Współpracy Międzynarodowej i rozesłane emailem do osób zainteresowanych.
 10. Kandydaci mogą odwołać się od decyzji o przyznaniu dofinansowania w ciągu 14 dni od uzyskania informacji na temat wyników naboru. Odwołania należy kierować na piśmie: na adres internationaloffice@wspa.pl

III.  Dokumenty uprawniające pracownika do wyjazdu do uczelni partnerskiej.

 1. Umowa pomiędzy uczelnią, a pracownikiem uczelni zakwalifikowanym do wyjazdu. Umowa określająca warunki wyjazdu oraz pobytu pracownika (termin, wysokość stypendium oraz zobowiązania obu stron). Zawierana jest pomiędzy pracownikiem i WSPA.
 2. Indywidualny program nauczania (Staff Mobility Agreement) – przygotowany przez pracownika
  w porozumieniu z uczelnią macierzystą i zagraniczną. Plan ten musi zostać zaakceptowany i podpisany przez wszystkie trzy strony (obie uczelnie i pracownika starającego się o wyjazd) jeszcze przed wyjazdem – dozwolone są dokumenty w formie skanu.

IV. Finansowanie w czasie pobytu za granicą, system rozdziału grantu oraz organizacja
obsługi finansowej wypłat stypendiów.

 1. Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus+ pozwala na pokrycie części kosztów związanych
  z utrzymaniem za granicą i stanowi dofinansowanie, a nie pełne finansowanie wyjazdu.
 2. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus+ zależy od długości pobytu, przy czym pracownik otrzymuje dofinansowanie kosztów podróży (stawki obliczane według kalkulatora odległości zgodnie z zasadami programu), a także dofinansowanie w formie wsparcia indywidualnego, obliczane według stawek określonych w zasadach programu.
 3. Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w Narodowej Agencji o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.
 4. Sposób wypłaty stypendium (forma i sposób płatności, częstotliwość rat, itp.) będzie uzgodniony przed wyjazdem i zapisany w umowie.

V. Rozliczenie wyjazdu do uczelni/instytucji przyjmującej

 1. Po ukończeniu pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany w ciągu 30 dni dostarczyć do Koordynatora Erasmusa+ następujące dokumenty:
 • potwierdzenie pobytu w uczelni – certyfikat lub inny dokument, który powinien być sporządzony na papierze firmowym lub z pieczęcią uczelni, zawierający dokładny termin pobytu, (daty od…. do…, zgodne z datami na umowie finansowej pomiędzy Uczelnią,
  a pracownikiem) oraz zakres prowadzonych przez pracownika zajęć, w wymiarze co najmniej 8h. Potwierdzenie podpisuje osoba uprawniona w uczelni przyjmującej do wydawania zaświadczeń;
 • sprawozdanie pracownika z pobytu w uczelni przyjmującej w formie ankiety on-line stypendysty Erasmus+.
 • Sprawozdanie pracownika dla WSPA  uwzględniające korzyści z wyjazdu.
 1. Niedopełnienie formalności stanowi podstawę do anulowania umowy i żądania zwrotu otrzymanego przez pracownika grantu.