Przygotowanie studentów do funkcjonowania w międzynarodowym i  wielokulturowym rynku pracy i środowisku społecznym stanowi jeden z głównych elementów misji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Strategia umiędzynarodowienia uczelni została ujęta w dokumencie WSPA Międzynarodowa  (WSPA International). Główne elementy tej strategii obejmują:

1.        Program Międzynarodowa Przestrzeń WSPA

Rozwój kompetencji międzynarodowych i międzykulturowych studentów poprzez tworzenie środowiska międzynarodowego na terenie WSPA poprzez

 • Rozwój kompetencji językowych studentów ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego i hiszpańskiego
 • Kampanie informacyjne
 • Wsparcie studentów wyjeżdżających (nauka języka, warsztaty)

 

 • Międzynarodowe wydarzenia dedykowane międzykulturowości i językom obcym z udziałem gości zagranicznych posługujących się językiem angielskim i/lub hiszpańskim (wykłady, wizyty, wystawy, dni kultury, warsztaty, konferencje międzynarodowe)

 

 • Prowadzenie międzynarodowych szkoleń dla pracowników przyjeżdżających z uczelni partnerskich

 

2.        Program Międzynarodowa oferta dydaktyczna WSPA

Stworzenie w WSPA oferty dydaktycznej w języku angielskim dla odbiorcy międzynarodowego lub polskiego

 • Międzynarodowe studia podyplomowe (studia z wizytą studyjną w uczelni partnerskiej/ za granicą, studia współorganizowane z uczelnia partnerską, studia z  wykładowcami z zagranicy, studia z praktyką zagraniczną)

 

 • Moduł Erasmus+ dla studentów zagranicznych
 • Tutoring i coaching dla studentów międzynarodowych (Independent study)
 • Przedmioty prowadzone po angielsku
 • Wizyty studyjne (np. dotyczące kultury, gospodarki, zasobów naturalnych regionu i Lublina) dla biznesu i innych odbiorców zagranicznych

 

 • Szkoły letnie

 

3.        Program WSPA Wschód

Rozwijanie współpracy z Europa Wschodnia i Azja Centralną, ze szczególnym naciskiem na rekrutacje studentów z tych obszarów

 • Rekrutacja studentów z  Europy Wschodniej i Azji Centralnej
 • Partnerzy WSPA w Europie Wschodniej i Azji Centralnej
 • Program integracji i wsparcia studentów ze Wschodu

 

 • Nauka języka polskiego

 

4.        Program WSPA Międzykontynentalna

Rozwijanie współpracy z uczelniami i firmami z innych kontynentów, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie wymian pracowników i studentów z państwami partnerskimi

Priorytetowe Regiony współpracy: Bałkany Zachodnie, Partnerstwo Wschodnie, Azja, Azja Centralna, Ameryka Południowa, Ameryka Północna i Azja Uprzemysłowiona

 • Rozszerzanie współpracy międzynarodowej o nowe kraje z całego świata

 

 • ,,Mosty wiedzy” dzięki wymianom wykładowców z różnych kontynentów

 

 • Integracja ludzi z różnych kultur poprzez wydarzenia międzynarodowe: szkolenia, warsztaty, konferencje, wystawy itp.

 

5.        Program WSPA Mobilność

Wzmocnienie potencjału WSPA poprzez zwiększenie mobilności międzynarodowej studentów i kadry dydaktycznej

 • Mobilność studentów WSPA, Program Erasmus+ akcja 103 i 107, PO WER

 

 • Wyjazdy studyjne studentów WSPA w ramach sieci Businet

 

 • Międzynarodowe dyplomy (podwójne dyplomowanie, joint study programmes)

 

 • Międzynarodowa aktywizacja kadry naukowo-dydaktycznej (wizyty studyjne, programy wymiany- wyjazdy na prowadzenie zająć i szkolenia zagraniczne) program Erasmus+ akcja 103 i 107

 

 • Wzmacnianie kompetencji kadry administracyjnej poprzez szkolenia zagraniczne i krajowe (wizyty studyjne, programy wymiany) Program Erasmus+ akcja 103 i 107