Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości jest jedną z wiodących instytucji edukacyjnych, szkoleniowych, doradczych i zarządzających.  Firma specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności psychospołeczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania  zarówno w obszarze zawodowym, jak prywatnym. W swojej działalności wykorzystują  unikalną i wypracowaną w toku wieloletniej działalności koncepcję nowoczesnego zarządzania.  Głównym narzędziem pracy jest metoda warsztatowa.

CKiP przełamuje  stereotypowe myślenie na temat edukacji. W tej koncepcji  najważniejszy jest człowiek i jego potencjał, osobiste predyspozycje oraz rozwijanie kreatywnej i aktywnej postawy w różnych sytuacjach życiowych.  Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości w każdym działaniu wykorzystuje podmiotowe podejście do procesu twórczego.

W skład zespołu wchodzą doświadczeni specjaliści i trenerzy o szerokim wachlarzu zainteresowań oraz zróżnicowanym profilu wykształcenia.

TECHNOLOGIA KREATYWNOŚCI

Przedmioty realizowane w ramach modułów kreatywnych

1. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

metoda kształcenia: warsztat

Warsztat służy zintegrowaniu studentów, wytworzeniu atmosfery otwartości i zaufania, która pozwala na dalszą efektywną pracę w grupie przez okres studiów. Uczestnicy mogą rozwinąć aktywną i otwartą postawę w relacji z innymi, lepiej rozumieć drugą osobę oraz wyrażać w sposób bardziej komunikatywny własne uczucia, przekonania i intencje.

Cel zajęć:

 • poznanie własnego stylu komunikowania się,
 • uświadomienie sobie przez studenta barier utrudniających komunikację interpersonalną,
 • budowanie płaszczyzny dialogu i porozumienia z osobami o innych przekonaniach i wartościach,
 • poznanie narzędzi skutecznej komunikacji, m. in.: parafraza i komunikat Ja.

2. PODSTAWY KREATYWNOŚCI – zajęcia teoretyczne

metoda kształcenia: wykład

Celem wykładu jest pokazanie i uświadomienie studentom, że oprócz klasycznego, obiektywistycznego sposobu postrzegania rzeczywistości, istnieje inny – podmiotowy, który umożliwia człowiekowi świadomą i zamierzoną twórczość. Wykład sprzyja rozbudzeniu u studentów świadomości własnej podmiotowości i buduje przekonanie, że można samodzielnie kształtować własną przyszłość poprzez podnoszenie jakości swego działania, przekraczanie schematów i stereotypów.

3. PODSTAWY KREATYWNOŚCI – zajęcia praktyczne

metoda kształcenia: ćwiczenia

Praktyczne zajęcia z zakresu Podstaw Kreatywności dają okazję do świadomej zmiany postrzegania rzeczywistości i przełamywania ograniczeń wynikających ze schematycznego i sztampowego ujmowania problemów.

Cel zajęć:

 • rozwój wyobraźni,
 • konfrontacja różnorodnych postaw, poglądów, wartości i nawykowych zachowań uczestników zajęć,
 • zyskanie wglądu w swoje dotychczasowe rozumienie rzeczywistości i sposób działania,
 • nadawanie nowych sensów i znaczeń otaczającej rzeczywistości.

 

4. KREATYWNY ROZWÓJ PODMIOTU

metoda kształcenia: ćwiczenia

W ramach zajęć Kreatywny rozwój podmiotu pogłębiane są zagadnienia poruszane
w ramach przedmiotu Podstawy Kreatywności.

Cel zajęć:

 • przełamanie nawykowego myślenia i działania,
 • budowanie świadomości występowania wielu różnych sposobów rozwiązania tego samego problemu,
 • projektowanie i świadome wprowadzanie zmian w swoim życiu.

 

5. KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

metoda kształcenia: warsztat

Warsztat służy nabyciu przez studentów umiejętności zastosowania narzędzi skutecznej komunikacji w różnych sytuacjach konfliktowych.

Cel zajęć:

 • poznanie istoty i przyczyn konfliktów interpersonalnych,
 • zbudowanie świadomości własnych zachowań w sytuacji konfliktowej,
 • poszerzenie umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi,
 • określenie własnego stylu rozwiązywania konfliktów,
 • poznanie strategii skutecznego rozwiązywania konfliktów.

6. ŚWIADOMOŚĆ WARTOŚCI

metoda kształcenia: warsztat

Warsztatu służy określeniu osobistej hierarchii wartości oraz konstruowaniu wizji własnej przyszłości w oparciu o wyznawane wartości.

Cel zajęć:

 • rozpoznawanie istniejących hierarchii wartości,
 • ukazanie relacji między podejmowanymi wyborami a potrzebami osobistymi i wartościami,
 • świadome przekraczanie własnych schematów i ograniczeń,
 • dostrzeganie nowych możliwości wyboru działania.

7. PROJEKTOWANIE WŁASNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

metoda kształcenia: projekt

W ramach zajęć zadaniem studentów jest zaprojektowanie przez studenta własnego przedsięwzięcia, które stanie się sposobem na osiągnięcie przez niego zysku materialnego i podmiotowego. Zajęcia służą także urzeczywistnieniu marzeń i pasji studenta.

Cel zajęć:

 • stymulowanie postawy przedsiębiorczej u studentów
 • inspirowanie do tworzenia miejsc pracy dla siebie i innych
 • wykorzystanie przez studenta posiadanej wiedzy i zasobów indywidualnych
  w sytuacji projektowania własnego przedsięwzięcia
 • rozwinięcie umiejętności samodzielnego planowania drogi kariery w celu realizacji własnych zamierzeń i pasji

***

Studia uzupełniające magisterskie

 

 1. METODYKA ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

metoda kształcenia: ćwiczenia

W ramach przedmiotu student rozwija wybraną przez siebie kompetencję dotyczącą obszaru rozwoju zawodowego bądź rozwoju osobistego.

Cel zajęć:

 • projektowanie ścieżki rozwoju wybranej kompetencji,
 • poznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju,
 • rozwinięcie umiejętności motywowania siebie i uczestników do rozwoju,
 • budowanie poczucia własnej wartości i umiejętności samooceny oraz wiary w swoje możliwości.

 

 1. PODEJMOWANIE DECYZJI

metoda kształcenia: ćwiczenia

Celem przedmiotu jest podjęcie refleksji nad własnym stylem podejmowania decyzji.

Cel zajęć:

 • rozwijanie umiejętności efektywnego podejmowania decyzji w wymiarze indywidualnym,
 • rozwijanie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.