„Twoje życie już jest Cudem, a Ty Sam  możesz stawać się jego Mistrzem”
M.J.

Cele Centrum

 1. Upowszechnianie wiedzy i  profesjonalnej j praktyki z zakresu rozwoju osobistego i coachingu. Promowanie idei  rozwoju osobistego przez całe życie.
 2. Wzmacnianie  i inspiracja osób w świadomym rozpoznawaniu i odkrywaniu własnego potencjału,  siły i możliwości  – w celu maksymalizacji działań,  w dokonywaniu świadomych wyborów,  w przeprowadzaniu zmian, w osiąganiu celów osobistych i zawodowych,  w kreatywnym  radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, w motywowaniu do konstruktywnej pomocy samemu sobie i innym, aby podnosić jakość swojego życia i czerpać z niego radość.
 3. Popularyzacja odpowiednich  form i narzędzi wspierających rozwój osobisty jednostki,  rozwijających umiejętności i kompetencje osobiste.
 4. Propagowanie  idei  profesjonalnego coachingu w środowisku akademickim  i innych grupach społecznych( zgodnie z zasadami i standardami m.in.:  ICF, ICI, Izby Coachingu)
 5. Prezentacja  coachingu jako skutecznej metody – rozwoju osób, instytucji i organizacji
 6. Popularyzacja coachingu w zakresie  specjalizacji m.in.:
  • executive  coaaching oraz coaching menedżerski, skierowany dla kadry zarządzającej, kierowniczej i menedżerskiej, umiejętności coachingowe w pracy menedżera, świadome zarządzanie,
  • coaching biznesowy, ukierunkowany na rozwój skuteczności i efektywności biznesowej,
  • coaching kariery, rozwój kariery, stawianie celów zawodowych,  zmiany na drodze kariery zawodowej, poznanie swojego potencjału i możliwości
  • coaching personalny, life coaching, rozwój  i zmiana w życiu osobistym, świadome kierowanie swoim życiem,  osiąganie harmonii w życiu prywatnym i zawodowym,
  • coaching zdrowia, diet coaching, wypracowanie zdrowego stylu życia,
 7. Promowanie specjalności  na kierunku  – socjologia,  związanych z problematyką coachingu, rozwoju osobistego.  Zadbanie o standardy i poziom nauczania na tych specjalnościach. Współpraca merytoryczna i programowa z kierunkami  studiów podyplomowych poświęconych coachingowi. Pakiet warsztatów i treningów  dla studentów –  uzupełniających, pogłębiających programy studiów,   charakter rozwijający i doskonalący. Powołanie Rady Konsultacyjno – Doradczej, złożonej z Praktyków opiniującej programy kształcenia
 8. Budowanie pozytywnego wizerunku zawodu – Coacha,  profesjonalizacja i rozwój zawodowy w coachingu.
 9. Upowszechnianie etycznych standardów coachingu.

Adresaci Centrum

 • Studenci  wszystkich kierunków WSPA w Lublinie
 • Studenci innych lubelskich Uczelni
 • Wykładowcy, pracownicy  WSPA w Lublinie
 • Absolwenci  WSPA w Lublinie
 • Coachowie i  osoby przygotowujące się do tej roli zawodowej
 • Nauczyciele i uczniowie szkół średnich, chcących zdobyć wiedzę na temat coachingu i  innych metod rozwoju osobistego.  Promocja coachingu edukacyjnego, rozwój umiejętności coachingowych w pracy pedagogicznej.
 • Mieszkańcy Lublina, pasjonaci i osoby zainteresowane problematyką rozwoju osobistego

Proponowane formy działań Centrum

 • cykliczne warsztaty rozwijające umiejętności  w zakresie : samopoznania , zmiany przekonań o sobie, świadomego kierowania swoim życiem, dokonywania  właściwych wyborów, poprawy skuteczności i efektywności decyzji, wzmocnienia poczucia własnej wartości, stawiania nowych celów i  wyzwań zgodnie ze swoimi wartościami i marzeniami, odkrywania własnego potencjału i siły wewnętrznej, pogłębiania swojej inteligencji emocjonalnej i społecznej, budowania dobrej komunikacji z otoczeniem
 • bloki warsztatów  skierowane do określonych grup odbiorców np. warsztaty rozwojowe dla kobiet, dla młodzieży, studentów i pracowników Uczelni, dla absolwentów poszukujących pracy i  planujących swoją karierę zawodową
 • coaching grupowy, coaching indywidualny – prowadzony przez profesjonalnych coachów
 • szkolenia , prowadzone przez  doświadczonych trenerów
 • wykłady otwarte
 • konferencje: naukowo – szkoleniowe, szkoleniowe, ogólnopolskie i  międzynarodowe
 • prowadzenie programów badawczych dotyczących coachingu, rozwoju osobistego
 • cykle seminariów coachingowych ,  I cykl – Profesjonalizacja  w coachingu, II cykl – Umiejętności i kompetencje coachingowe
 • prelekcje i prezentacje doświadczonych coachów
 • eventy, otwarte spotkania dla wszystkich mieszkańców Lublina zainteresowanych proponowanymi tematami
 • tydzień coachingu ( czerwiec), targi coachingowe w WSPA
 • planowane  wydanie czasopisma  ( charakter naukowo – praktyczny, lub w formie poradnika z zakresu coachingu )
 • publiczne debaty,  platforma wymiany doświadczeń coachów, integracja środowiska coachów i trenerów
 • konkursy , turnieje ( tematyka psychologiczna, rozwoju osobistego)  skierowane do studentów i młodzieży szkół średnich pod patronatem  WSPA ,  stowarzyszeń i  ośrodków coachingowych
 • spotkania otwarte, dyskusyjny klub coachingowy, Podwieczorki z coachingiem
 • współpraca z profesjonalnymi szkołami coachingu, stowarzyszeniami ICF, ICI, EMCC , Izbą Coachingu, działającymi w obszarze coachingu
 • współpraca z innymi centrami,  szkołami, ośrodkami coachingu i rozwoju osobistego
 • zajęcia wyjazdowe, warsztaty w plenerze itp., wizyty studyjne w ośrodkach i szkołach coachingowych.

Osoba kierująca działaniami Centrum dr Małgorzata Jedynak  e–meil  malgorzatajedynak1@gmail.com Tel.605630442,  współpracownicy – dr Monika Maj-Golianek.