Szkolenie dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych, którego celem jest zapoznanie z programem Technologii Kreatywności realizowanym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Jest to szkolenie z metody pracy z człowiekiem zwiększające kompetencje osobowościowe. Dotychczasowe kształcenie polega na przekazaniu wiedzy. Technologia Kreatywności nakierowana jest na pracę z potencjałem osobowościowym, by człowiek potrafił zwiększyć posiadany potencjał sprawczy.

Potencjał sprawczy to:

  1. umiejętność komunikowania się z innymi,
  2. umiejętność działania,
  3. zdolność do współdziałania z innymi, tworzenie zespołu.

Ad1) Umiejętność komunikowania się to przede wszystkim umiejętność okazywania emocji. Tradycyjna komunikacja rozumiana jest jako przekaz informacji, nowością jest komunikowanie o przeżywanych emocjach. Również  nowym elementem jest przyjmowanie informacji zwrotnych. To inni ludzie mówią nam, co moglibyśmy usprawnić w swoim zachowaniu. Pozytywne przyjęcie informacji zwrotnej jest kluczem dla dalszego rozwoju człowieka.

Ad 2) Umiejętność działania – człowiek potrafi skutecznie oddziaływać na otoczenie. Niemniej jednak zdolność tę może powiększyć i to jest ważnym elementem treningu.

Ad 3) Człowiek znacznie zwiększa swoją moc przez współdziałania z innymi. Zasadniczym efektem treningu jest zdolność do współdziałania w grupie i tworzenia produktów, które są wynikiem pracy, większej liczy osób.

Te i inne umiejętności są podstawowymi dla funkcjonowania człowieka jako samostanowiącego podmiotu.

W drugiej części szkolenia uczestnicy trenują strukturę ćwiczenia treningowego. Ćwiczenie skierowane na rozwój osobowościowy jest inaczej skonstruowane niż przekazywanie wiedzy. Uczestnicy ćwiczą samodzielnie projektowanie takich ćwiczeń
i doświadczają ich skuteczności w zależności od ich poprawnej konstrukcji.

Całość szkolenia nakierowana jest na odkrycie, odczarowanie obszaru własnej osobowości
a także na opanowanie podstawowych umiejętności pracy z sobą. W naszej Uczelni jednym
z nowo rozwijanych nurtów kształcenia jest praca z własną osobowością w celu zwiększenia jej potencjału.

Szkolenie obejmuje 32 godziny dydaktycze:

  • 24 godziny praktycznych zajęć w formie warsztatu,
  • 8 godzin – wykład z teorii Podstaw Kreatywności

Dzień 1

Wykład z Podstaw Kreatywności. Treści wykładu wyjaśniają znaczenie pojęć stosowanych
w koncepcji kreatywności opracowanej przez Makarego K. Stasiaka.

Dzień 2 

Proponujemy udział w szkoleniu dającym możliwość poznania koncepcji twórczości, jaka została opracowana i wdrożona w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Uczestnictwo w sytuacjach twórczych, rozwijających wyobraźnie, sprzyjających wychodzeniu poza schemat w myśleniu i działaniu.

Poznanie specyfiki zajęć wchodzących w ramy Technologii Kreatywności.

Dzień 3   

Moduł I – Kultura życia w wolności

Pogłębienie umiejętności współpracy w zespole przy zachowaniu autonomii drugiego człowieka.

Dzień 4 

Moduł II – Metodyka pracy

Metodyka pracy podmiotowej – zapoznanie ze strukturą  ćwiczenia treningowego wg koncepcji Makarego K. Stasiaka. Opracowanie przez uczestników scenariuszy autorskich ćwiczeń.

Minimalna liczba uczestników – 12 osób, maksymalna liczba uczestników – 16 osób.

Organizator:

WSPiA Lublin

Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia wystawionego przez Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczośc