Dnia 12.09.2018 r. upłynął termin płatności czesnego rocznego oraz czesnego semestralnego za semestr zimowy 2018/2019.

Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości finansowych z tytułu czesnego.

Przypominamy, że zgodnie z §4 pkt. 7 umowy o kształcenie na studiach wyższych za każdy dzień opóźnienia płatności czesnego WSPA naliczać będzie odsetki ustawowe za opóźnienie (art.481 Kodeksu cywilnego).

W przypadku opóźnienia płatności o więcej niż 30 dni WSPA ma prawo wykreślić Studenta ze studiów.