Termin składania wniosków – nie później, niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia

Kto może starać się o zapomogę?

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną losowej trudnej sytuacji materialnej.

Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy roku.

Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia określonego w akapicie pierwszym student może otrzymać tylko jedną zapomogę.


powrót