Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 2 250 zł
Przy płatności za rok: 4 500 zł

Wpisowe: 200 zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Wycena nieruchomości to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Kierownik studiów: mgr inż. Marek Roszczewski Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – Podkomisji do spraw szacowania nieruchomości od 2007 r. Rzeczoznawca majątkowy wykonujący swój zawód od 1994 r. W 1995 r. był współzałożycielem Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie. Pełnił w tej organizacji zawodowej rolę członka Sądu Koleżeńskiego, członka Komisji Rewizyjnej, a następnie Z-cy Przewodniczącego Zarządu i p.o. Przewodniczącego Zarządu. W 2008 r. został uhonorowany srebrnym odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych”.

Program studiów

Program studiów uwzględnia aktualne wytyczne prawne w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. (Dz. U. 2014.826 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 12 czerwca 2014 r. w spawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości)
 • Moduł I: PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA +
  • Część ogólna prawa cywilnego
  • Podstawy prawa rzeczowego
  • Podstawy prawa zobowiązań
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i  spadkowego
  • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  • Źródła informacji o nieruchomościach
  • Gospodarka przestrzenna
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  • Gospodarka rolna, leśna i wodna
  • Ochrona danych osobowych
  • Zamówienia publiczne
 • Moduł II: PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ +
  • Podstawy ekonomii,
  • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  • Elementy finansów i bankowości
  • Podstawy matematyki finansowej
  • Podstawy statystyki i ekonometrii
  • Elementy rachunkowości
 • Moduł III: PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ +
  • Podstawy budownictwa
  • Przegląd technologii w budownictwie
  • Proces inwestycyjny w budownictwie
  • Eksploatacja nieruchomości
  • Podstawy kosztorysowania
 • Moduł IV:  RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE +
  Status prawny rzeczoznawcy majątkowego Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych Wycena nieruchomości zurbanizowanych Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością Wycena masowa Dokumentacja procesu wyceny Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Moduł V: SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN +
  + 12 H WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO