Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 3000 zł
Przy płatności za rok: 6000 zł

Wpisowe: 200 zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Trener biznesu to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni trenerzy – praktycy Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Kierownicy kierunku: Małgorzata Fryszkiewicz i Cezary Fryszkiewicz

Program studiów

 • Przygotowanie do prowadzenia szkoleń – planowanie i projektowanie szkoleń +
  Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych • Opracowywanie i wykorzystywanie celów poprawy efektywności • Przygotowywanie programów szkoleń, projektowanie sesji szkoleniowej zawierającej wstęp, rozwinięcie i zakończenie • Wykorzystanie planów szkoleniowych w praktyce • Przygotowanie pomocy i sali szkoleniowej • Opracowanie przykładowych ćwiczeń do wykorzystania na szkoleniu • Techniki twórczego myślenia w prowadzeniu szkoleń
 • Umiejętności autoprezentacji i prezentacji na szkoleniu +
  Metody psychicznego przygotowania do szkolenia osoby prowadzącej • Budowanie i utrzymanie odpowiedniego stanu wewnętrznego trenera, grupy i poszczególnych uczestników • Różne kanały komunikacji (mowa ciała, postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, wykorzystanie przestrzeni, kanał wizualny, audytywny) • Likwidowanie złych nawyków zarówno werbalnych jaki niewerbalnych • Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne • Sposoby radzenia sobie z tremą i lękiem przed występami publicznymi • Strategie budowania pozytywnego nastawienia u słuchaczy • Budowanie zaufania i sympatii u odbiorców • Psychologiczne techniki wywierania wpływu na słuchaczy • Jak osiągnąć oczekiwane rezultaty (co będzie prezentowane, kto będzie odbiorcą, czas, miejsce i sposób prezentacji) • Praca ze środkami wizualizacji
 • Metody i techniki prowadzenia szkoleń +
  Techniki rozpoczęcia szkolenia • Metody i środki przekazywania wiedzy (wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, autotesty, dyskusja - wymiana doświadczeń, symulacje, burza mózgów, analiza przypadków, nagranie i analiza video) • Techniki podsumowań i badania efektywności szkoleń
 • Dynamika grupy +
  Psychologiczne aspekty uczenia się dorosłych • Nawiązywanie kontaktu z grupą • Rozpoznanie i utrzymywanie poziomu motywacji w grupie • Ocena umiejętności uczestników i dostosowanie tempa prowadzenia zajęć do ich możliwości • Indywidualne podejście do różnych typów osobowości odbiorców, umiejętność prowadzenia szkolenia z uwzględnieniem różnych systemów reprezentacji • Trudne sytuacje w pracy z grupą - praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi • Sposoby radzenia sobie z obiekcjami słuchaczy • Metody obrony przed manipulacją ze strony uczestników
 • Osobiste plany rozwoju zawodowego +
  Nagrywanie video przygotowanych sesji szkoleniowych i ich analiza.
  • Weryfikacja ćwiczeń przygotowanych przez uczestników.
  • Praca z kamerą doskonaląca umiejętności zachowania się podczas prowadzenia szkolenia.
  • Wykreowanie i rozwijanie własnego stylu prowadzenia zajęć.
  W trakcie tej sesji uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć umiejętności prezentowania, prowadząc przygotowane wcześniej sesje szkoleniowe. Przygotowane mini-szkolenia będą nagrywane i analizowane. Uczestnicy otrzymają informacje zwrotne na załączonych formularzach oceny szkoleń od trenera prowadzącego i od grupy.
 • Spotkania tematyczne +
  Uczestnicy podczas spotkań tematycznych zdobędą umiejętność przygotowania i prowadzenia szkoleń z zakresu coachingu, negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz psychologii sprzedaży. W pierwszym etapie słuchacze poznają metody i techniki prowadzenia szkoleń z konkretnych tematów, a następnie sami, z pomocą dostępnych materiałów będą prowadzić poszczególne sesje szkoleniowe. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów: scenariusz szkolenia, prezentacje, materiały dla uczestników.
 • Coaching +
  Wprowadzenie w problematykę coachingu • Menedżer w roli coacha • Ocena potencjału pracownika • Planowanie coachingu • Skuteczna komunikacja interpersonalna podczas rozmowy z pracownikiem • Przebieg procesu coachingowego
 • Negocjacje i komunikacja interpersonalna +
  Wstęp do negocjacji • Style i techniki negocjacyjne • Aspekt ceny w negocjacjach • Negocjacje przełamujące • Sposoby nacisku negocjacyjnego • Świadome kontrolowanie przebiegu negocjacji • Trening sprawności negocjacyjnej
 • Psychologia sprzedaży +
  Metody budowania wewnętrznej motywacji jako podstawa osiągania sukcesów • Etapy rozmowy sprzedażowej z klientem • Budowanie wiarygodności i zaufania w kontaktach z klientami na etapie otwarcia sprzedaży • Sprzedaż poprzez zaspokajanie potrzeb klienta • Wykorzystanie języka korzyści w procesie sprzedaży • Zastrzeżenia i zamknięcia