Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 800 zł
Przy płatności za rok: 3 600 zł

Wpisowe: 200zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Kierownik studiów:

Program studiów

 • Prawo pracy +
  • Część ogólna w tym:
   • pojęcie i przedmiot prawa pracy, funkcje i zasady prawa pracy oraz źródła prawa pracy
  • Indywidualne prawo pracy w tym:
   • Charakterystyka stosunku pracy, problematyka stron stosunku pracy, umowne i pozaumowne źródła stosunku pracy, nawiązanie i zmiana treści stosunku pracy, nietypowe formy zatrudnienia (telepraca, praca tymczasowa, samozatrudnienie), ustanie stosunku pracy, w tym: zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, powszechna i szczególna ochrona trwałości stosunku pracy, roszczenia z tytułu wadliwego rozwiązania
   • Zagadnienia związane z obowiązkami pracodawcy i pracownika, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej oraz związane z przeciwdziałaniem mobbingowi
   • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą: pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę, systemy wynagradzania, ochrona wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
   • Czas pracy - zagadnienia planowania, rozliczania i dokumentacji czasu pracy w oparciu o przepisy dotyczące definicji czasu pracy, norm czasu pracy, zagadnień wymiaru i rozkładu czasu pracy, systemów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, pracy w niedziele i święta, szczególnej ochrony pracowników
   • Zagadnienia urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy, w tym dotyczące urlopu wypoczynkowego (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu wypoczynkowego, urlop proporcjonalny, zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie, wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop), urlopów bezpłatnych, tzw. urlopów okolicznościowych i innych zwolnień od pracy.
   • Ochrona rodzicielstwa w tym urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski urlop wychowawczy, tematyka łączenia urlopów z pracą oraz ochrona pracy młodocianych
   • Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu
   • Tematyka odpowiedzialności w stosunkach pracy obejmie zarówno odpowiedzialność pracodawcy, jak i odpowiedzialność pracownika w tym odpowiedzialność porządkową i materialną pracownika za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym i niepowierzonym. W tym miejscu również omówiona zostanie rola PIP jako organu sprawującego nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy.
 • Prawa i obowiązki w zakresie BHP +
  • Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Obowiązki osób kierujących pracownikami
  • Prawa i obowiązki pracownika
  • Odpowiedzialność  za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zbiorowe prawo pracy +
  • Związki zawodowe i organizacje pracodawców, układy zbiorowe pracy, pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze
  • Spory zbiorowe i akcje zbiorowe (pojęcie sporu zbiorowego, obligatoryjne i fakultatywne procedury rozwiązywania sporów zbiorowych; strajk i inne formy protestu)
 • Elementy europejskiego prawa pracy i zabezpieczenia społecznego +
  • Pojęcie, przedmiot i źródła europejskiego prawa pracy
  • Swoboda przepływu pracowników
  • Zbiorowe prawo pracy
  • Pracownicy delegowani
  • Zatrudnienie w organach UE
  • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE
 • Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy +
  • Polubowne załatwianie sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy
  • Sądowe rozstrzyganie sporów
 • Prawo ubezpieczeń społecznych +
  • System ubezpieczenia społecznego: charakterystyka systemu ubezpieczeń społecznych, zadania, tryb i zasady organizacji, gospodarka finansowa, ZUS jako instytucja realizująca te zadania, zakres podmiotowy  i przedmiotowy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zasady ustalania i finansowania składek, wysokość składek i podstawa ich wymiaru, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, obowiązki płatników składek z tytułu zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń, rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia, sankcje i ulgi stosowane przez ZUS, zasady i tryb przeprowadzania kontroli płatników składek.  Przykłady zastosowania w praktyce przepisów, rozwiązywanie problemów i zagadnień  związanych z omawianą tematyką
  • Ubezpieczenie zdrowotne: ogólna charakterystyka ubezpieczenia zdrowotnego, zadania, tryb i zasady organizacji, gospodarka finansowa, NFZ jako instytucja realizująca te zadania, zakres podmiotowy ustawy, wysokość składki i podstawa jej wymiaru, zasady finansowania. Obowiązki płatników składek w tym zakresie. Przykłady zastosowania w praktyce przepisów, rozwiązywanie problemów i zagadnień  związanych z omawianą tematyką
  • System ubezpieczeń emerytalno-rentowych:  postępowanie o świadczenia  emerytalne i rentowe, zmiany w systemie emerytalnym, renty w systemie ubezpieczeń społecznych. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - świadczenia przysługujące z tego tytułu. Ubezpieczenia społeczne w świetle prognoz demograficznych: wpływ zmian demograficznych na system emerytalny, aspekt finansowy ubezpieczeń społecznych w kontekście prognozowania długoterminowego, wpływ przyjętych rozwiązań systemu emerytalnego na sytuację gospodarczą i społeczną Polski w odniesieniu do rozwiązań w innych krajach
  • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego : zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i opiekuńczy. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego . Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty. Przykłady zastosowania w praktyce przepisów, rozwiązywanie problemów i zagadnień  związanych z omawianą tematyką
 • Obowiązki pracodawcy w przedmiocie ochrony danych osobowych +
  • Zadania GIODO
  • Zasady postępowania administratora danych osobowych przy przetwarzaniu danych kandydatów i pracowników oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
 • Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy +
  • Polityka rynku pracy
  • Instytucje rynku pracy
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Usługi i instrumenty rynku pracy
  • Świadczenia dla osób bezrobotnych
  • Fundusz Pracy
 • Elementy psychologii pracy +
  • Psychologiczne uwarunkowania wyznaczające zachowanie człowieka w sytuacji pracy
  • Stres organizacyjny, wypalenie zawodowe, mobbing – przyczyny, objawy, zapobieganie
  • Kontrakt psychologiczny w miejscu pracy
  • Zasady prawidłowej komunikacji w miejscu pracy
  • Konflikty w miejscu pracy – przyczyny i sposoby ich rozwiązywania.