Możliwość dofinansowania ze środków unijnych.

Czesne
Przy płatności semestralnej wynosi: 1 950 zł
Przy płatności za rok: 3 900 zł

Wpisowe: 200zł

Kadra

 • Kadra na kierunku Kadry i płace w prawie i praktyce to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +
  Kierownik kierunku: mgr Elżbieta Denis - trener, doradca w dziedzinie prawa pracy, kadr i płac, zarządzania zasobami ludzkimi, wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach: Prawo pracy, Kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Praktyk z 17-letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu spraw pracowniczych, głównie w obszarze kadr i płac.

Program studiów

 • MODUŁ I. Kadry +
  • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników.
  • Źródła i zasady prawa pracy.
  • Stosunek pracy: nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy.
  • Czas pracy i urlopy pracownicze.
  • Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy.
  • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w ramach stosunku pracy.
  • Regulamin pracy i regulamin wynagradzania w zakładzie pracy
  • Dokumentacja pracownicza.
  • Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy.
  • Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
  • Pozapracownicze formy zatrudnienia.
 • MODUŁ II. Płace +
  • Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń.
  • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych i pozapracowniczych.
  • Świadczenia pracownicze z tytułu choroby i macierzyństwa.
  • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu naliczanych wynagrodzeń.
  • Obsługa programu Płatnik.