Split payment, czyli jak przygotować się do zmian

Szkolenie ma na celu omówienie ważnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które wchodzą w życie od 1 lipca 2018 r.

Odbiorcami szkolenia są wszystkie osoby zainteresowane praktycznymi aspektami „split payment” oraz rozliczaniem podatku VAT, w szczególności księgowi, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci.

Program szkolenia obejmuje:

I. Podzielona płatność w VAT (split payment)

 1. Cel – Split payment (mechanizmu podzielonej płątaności)
 2. Istota mechanizmu podzielonej płatności
 3. Kto i w jakich okolicznościach może stosować mechanizm (zakres podmiotowy i przedmiotowy)
 4. Dobrowolność (pozorna) zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
 5. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
  • komunikat przelewu -jak rozliczyć transakcje przy zastosowaniu Split payment –obowiązek   banku
  • dane wskazywane w komunikacie przelewu
  • czy można zastosować podzieloną płatność do części faktury
  • zaliczki (przedpłaty) a mechanizm podzielonej płatności
  • skutki pomyłkowej wpłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rzecz innego podmiotu niż dostawca wskazany w fakturze
  • formy regulowania zobowiązań (gotówka, przelew, płatność kartą, kompensata, barter) a podzielona płatność
 6. Rachunek VAT (ustawa o VAT i prawo bankowe, SKOK)
  • zmiany prawie bankowym
  • rachunek vat – obligatoryjny czy dobrowolny,odpłatny czy nieodpłatny
  • czy wymaga odrębnej umowy
  • zakładanie rachunku VAT
  • kilka rachunków związanych z działalnością gospodarczą w jednym lub kilku bankach (SKOK-ach) – ile rachunków VAT
  • status środków zgromadzonych na rachunku VAT
  • źródła zasilania rachunku VAT (kontrahenci; zwrot VAT; przelew z innego rachunku VAT)
  • zakres dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT (na co można przeznaczyć środki na rachunku VAT? Czy można opłacić inne podatki niż VAT?)
  • wyłączenie niektórych obowiązków banku w stosunku do rachunku VAT
 7. Skutki zastosowania mechanizmu po stronie nabywcy – zachęty
  • wyłączenie sankcji w VAT – warunki i zakres zastosowania
  • wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych – warunki i zakres zastosowania
  • wyłączenie podwyższonych odsetek od zaległości – warunki, zakres
  • okoliczności wyłączające zastosowanie preferencji
  • zastosowanie mechanizmu a należyta staranność w kontekście odliczenia VAT
 8. Skutki zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przez nabywcę po stronie dostawcy 
  • czy dostawca ma wpływ na zastosowanie podzielonej płatności przez nabywcę?
 9. „Uwolnienie” środków z rachunku VAT 
  • warunki
  • termin
  • forma
  • zasady
  • odmowa „uwolnienia” środków z rachunku VAT
  • kwota „uwolnienia” wyższa niż kwota na rachunku VAT – co wtedy
 10. Zmiany w zakresie zwrotu VAT- zwrot różnicy podatku na rachunek VAT
  • uprawnienie czy obowiązek
  • termin, warunki, zasady
  • czy możliwy gdy podatnik nie stosuje mechanizmu podzielonej płatności
 11.  Pozostałe istotne zmiany w prawie bankowym związane z wprowadzeniem split payment
  • realizacja przelewów w przypadku stosowania Split payment
  • zapłata podatku VAT do urzędu
  • uwolnienie środków z rachunku VAT
  • zamknięcie rachunku rozliczeniowego powiązanego z rachunkiem VAT
 12. Ustawa o rachunkowości – ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o środkach na rachunku VAT
 13. Nowe deklaracje VAT od lipca 2018 r. – w związku ze split payment
 14. Split payment a płynność finansowa podatnika
 15. Split payment – koszty

II. Należyta staranność podatnika w VAT po wprowadzeniu instytucji Split payment – a prawo do odliczenia VAT naliczonego

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy: 04.09.2018, 21.09.2018

Minimalna ilość uczestników: 7

Prowadzący: Joanna Niedzielska doradca podatkowy nr wpisu 12906, posiadająca również certyfikat księgowy nr 12416/2015.

Cena za szkolenie: 350 zł. netto

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444