Retoryka rozumiana jako sztuka pięknego mówienia jest niezwykle cenna w każdym obszarze naszego życia. Nie chodzi tylko o to, aby mówić poprawnie, ale o to, aby za pomocą słowa w sposób ciekawy, intrygujący oraz dorzeczny (sensowny) poprowadzić konwersację. Równie ważne jest to, aby posiadać umiejętność odpowiedniego uzasadniania wypowiedzianych przez nas sądów. Z uwagi na to, że jest to umiejętność, wymaga ona nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale również wielokrotnego przećwiczenia.  

Cel szkolenia:

  • Poznanie definicji retoryki oraz jej celu praktycznego;
  • Poznanie skutecznych ćwiczeń retorycznych (narządy mowy i ich czynności, artykulacja, fraza, intonacja, akcentowanie, dynamika, melodia, pauza, barwa głosu);
  • Poznanie zasad dotyczących pięknego mówienia (jak mówić, by nas słyszano, jak mówić by nas słuchano, jak mówić by nas rozumiano);
  • Omówienie etapów przygotowania mowy (tzw. zadania mówcy – inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio);
  • Wyodrębnienie argumentów merytorycznych oraz tzw. chwytów erystycznych
  • Nabycie umiejętności stawiania adekwatnych pytań;

Szkolenie opiera się głównie na metodach aktywizujących uczestników, dominującą formą jest dyskusja oraz wspólne wyodrębnianie najważniejszych zasad dotyczących retoryki i argumentacji, a także adekwatne do omawianego zagadnienia ćwiczenia. 

Szkolenie jest skierowane do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności oratorskie; pracujących w zawodach wymagających umiejętności skutecznego przekonywania oraz właściwego prezentowania oferty, produktu, wiedzy, etc.

Korzyści z udziału w szkoleniu :

  •  Znajomość teoretycznych podstaw w zakresu sztuki retoryki oraz wskazówek pozwalających we właściwy i stosowny sposób przygotować się do spotkania z szerszą publicznością. 

Program szkolenia:

1. Retoryka – historia i definicja 
 
a)  historyczne początki retoryki; 
b) źródłosłów i znaczenie terminu „retoryka”; 
c) mówca jako vir bonus dicendi peritus; 
d) praktyczne zastosowania i znaczenie retoryki 
 
2. Kultura słowa – poprawność gramatyczna; 

a) bogactwo w zakresie leksyki i frazeologii oraz 
zróżnicowania stylistyczne; 
b) poprawność wymowy (fraza, intonacja, akcent); 
c)  narządy mowy i ich czynności; 
d)  błędy językowe.  

3. Retoryka, erystyka i sofistyka 

a)  perswazja versus manipulacja; 
b)  etyka słowa; 
c)  retoryka jako sztuka; 
d) zasady retoryki klasycznej; 

4. Sztuka stawiania pytań 

a) typologia pytań; 
b) rola tzw. pytań retorycznych 

5. Podsumowanie.

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Minimalna ilość uczestników: 7 osób.

Koszt udziału : 190 zł. brutto

Terminy do wyboru: 30.09.2018, 21.10.2018, 25.11.2018

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444