REGULAMIN PARKINGU WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI
W LUBLINIE

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu, zwanego dalej: „Parkingiem”,  stanowiącego integralną część Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie, zwanej dalej: „WSPA”, będącej jej zarządcą.

2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu).

3.Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§2

1. Z parkingu mogą korzystać pracownicy WSPA, studenci WSPA, interesanci WSPA oraz pracownicy i interesanci Grey Office.

§3

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu dochodzi do zawarcia nieodpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego – przez Użytkownika a Zarządcę – na warunkach określonych
w niniejszym regulaminie.

2. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.

3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień oraz poleceń pracowników WSPA.

4. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych.

5. Zabronione jest parkowanie poza wyznaczonymi miejscami, w szczególności na przejazdach.

§4

1. Parking jest niestrzeżony.

2. Pojazd powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się na widoku.

3. WSPA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

4. Wyłącza się odpowiedzialność WSPA z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

§5

1. Parking jest czynny w godzinach pracy pracowników WSPA.

2. Zarządca ma wyłączne prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania.

3. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe.

§6

1. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260), oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 20 km/h.

§7

Regulamin parkingu jest do wglądu w recepcji uczelni, dodatkowo regulamin jest wywieszony przed wjazdem na parking. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.wspa.pl.

§8

1. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach.

2. Zabrania się wjazdu pojazdów na teren parkingu, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie się do zasad określonych w ust. 1.

§9

Na terenie Parkingu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych na parking i wyjazdowych z parkingu zabronione jest:

a. palenie i używanie otwartego ognia oraz spożycie alkoholu i zażywanie środków odurzających,

b. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

c. tankowanie pojazdów,

d. pozostawianie samochodu z pracującym silnikiem,

e. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,

f. pozostawianie w pojeździe zwierząt bez opieki,

g. prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody właściciela Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji,

h. na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie Parkingu,

i. wykonywanie zdjęć i filmów bez zgody władz WSPA,

j. parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,

2. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do :

a. zachowania na terenie Parkingu czystości;

b. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych;

c. podporządkowania się poleceniom pracowników WSPA, obsługi lub ochrony, odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.

§10

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu WSPA może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu na  koszt
i ryzyko korzystającego z parkingu.

2. Dodatkowo WSPA upoważnione jest do usunięcia pojazdu z Parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

3. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

§11

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§12

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do administracji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji (tel. 607485475)
lub recepcji (tel. 603607520).

§13

Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2018 r.