Regulamin korzystania z pracowni komputerowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie

 

 1. Za przebieg zajęć i bezpieczeństwo uczestników odpowiada prowadzący zajęcia.
 2. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia.
 3. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku studenci zobowiązani są do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek prowadzącemu zajęcia.
 4. Zasobami sprzętowymi i programowymi pracowni zarządza prowadzący zajęcia ponosząc za to pełna odpowiedzialność.
 5. Uruchomienie komputera oraz logowanie odbywa się wyłącznie na polecenie prowadzącego zajęcia i zgodnie z jego poleceniami.
 6. Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.
 7. Ze sprzętu komputerowego korzystamy wyłącznie w celach dydaktycznych.
 8. Własne nośniki informacji mogą być używane jedynie za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia, po sprawdzeniu ich zawartości.
 9. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.
 10. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy. Student opuszcza salę za zgodą prowadzącego zajęcia.
 11. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w ustawieniach zestawów komputerowych oraz w zainstalowanym na komputerach oprogramowaniu bez wiedzy i zgody prowadzącego zajęcia.
 12. W trakcie zajęć studenci wykonują wyłącznie zadania zlecone przez prowadzącego zajęcia.
 13. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.
 14. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej oraz żucia gumy.
 15. Nie wolno przechowywać oraz pobierać plików o treści sprzecznej z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 16. Bez pisemnej zgody prowadzącego zajęcia nie wolno tworzyć oraz eksperymentować
  z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 17. Zabrania się instalowania bez zgody władz uczelni w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 18. Zabrania się pozostawiania na komputerach uczelni prywatnych materiałów przyniesionych z zewnątrz lub utworzonych podczas zajęć.
 19. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu pracowni komputerowej odpowiadają studenci zajmujący miejsce przy danym stanowisku.
 20. Wszelkie sytuacje awaryjne, a zwłaszcza zauważenie wydobywającego się ze sprzętu dymu, wyczucie swądu palącej się izolacji, iskrzenie sprzętu lub przewodów, należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 21. Niedozwolone jest dokonywanie przez studentów napraw sprzętu, rozkręcanie jednostek centralnych, odłączanie lub przenoszenie pomiędzy stanowiskami klawiatury, myszy, przewodów itp. wyposażenia bez wyraźnego polecenia prowadzącego zajęcia.
 22. Studenci zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku akademickim.
 23. Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich studentów korzystających z pracowni, zarówno podczas planowanych zajęć akademickich, jak również poza nimi.