Czesne
Czesne na studia stacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 360 zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł

Czesne na studia niestacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 375 zł
Przy płatności semestralnej: 2 050 zł
Przy płatności rocznej: 4 100 zł

* Promocja trwa od 01 do 31 sierpnia 2018 r.
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
  • Wycena nieruchomości +
    Absolwent kończący specjalność Wycena Nieruchomości zaliczył cykl wykładów i ćwiczeń z czterech bloków tematycznych: - podstawy wiedzy w zakresie prawa; - podstawy wiedzy ekonomicznej; - podstawy wiedzy technicznej; - rzeczoznawstwo majątkowe. Dodatkowo z zagadnień uzupełniających i umiejętności interdyscyplinarnych. Szczegółowy wykaz tematyki programowej dla studentów w zakresie wyceny nieruchomości zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. Absolwent studiów inżynierskich otrzymuje dyplom i dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. POWODUJE TO SKRÓCENIE CZASU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH O 1 ROK. Duża ilość zajęć, a szczególnie ćwiczeń prowadzonych przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę gwarantuje wyposażenie absolwentów w zasób wiedzy zapewniający bezproblemowe odbycie praktyk zawodowych i w efekcie zdobywanie uprawnień zawodowych. Podkreślić należy, że osoby z tytułem rzeczoznawcy majątkowego mają uprawnienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu wycen nieruchomości, z możliwością zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Mogą też podejmować prace w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz urzędach i przedsiębiorstwach prowadzących gospodarkę nieruchomościami.
  • Rewitalizacja +
    Absolwent po cyklu zajęć Rewitalizacja potrafi dokonać waloryzacji przestrzeni wykazujących wartości historyczne, architektoniczne, kulturowe i przyrodnicze oraz zaproponować sposoby ich ochrony i adaptacji. Jest przygotowany do pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno – prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; zarządzania przestrzenią zdegradowaną. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych zagadnień z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Potrafi samodzielnie wykonywać koncepcje i projekty rekultywacji oraz programy rewitalizacji wraz z ich programem finansowania. Posiada szerokie umiejętności z zakresu metod i działań w procesach rewitalizacji. Potrafi przeprowadzić diagnozowanie i wyjaśnianie problemów społecznych i zachowań ludzi występujących w społecznościach lokalnych i regionalnych, w miastach i wsiach, w rodzinach, w instytucjach gospodarki, instytucjach politycznych, w relacjach między polityką a innymi sferami życia społecznego; opis i wyjaśnienie zmian społecznych i kulturowych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej. Absolwent zdobywa umiejętności niezbędne do: tworzenia programów rewitalizacji społecznej, tworzenia programów i prowadzenia konsultacji społecznych; inicjowania oddolnych działań partycypacyjnych i wspieranie inicjatyw lokalnych oraz skutecznego komunikowania się (dzięki możliwości wykorzystania w praktyce technik negocjacyjnych czy mediacyjnych). Potrafi zarządzać kompleksowym procesem rewitalizacji, dostosowując daną realizację do nowych funkcji i do odmiennych uwarunkowań państw, w których realizuje przedsięwzięcie. Charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą konieczną dla tworzenia koncepcji rewitalizacji. Absolwenci studiów są wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłowe kierowanie działaniami związanymi z rewitalizacją, będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji managera ds. rewitalizacji lub operatora programu/projektu rewitalizacyjnego zarówno na obszarze UE jak i poza nią. Posiadają umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Kadra

  • Kadra na kierunku Gospodarka przestrzenna to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy +