Czesne
Czesne na studia stacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 242 zł
Przy płatności semestralnej: 1 450 zł
Przy płatności rocznej: 2 900 zł

Czesne na studia niestacjonarne wynosi:
Przy płatności miesięcznej: 242 zł
Przy płatności semestralnej: 1 450 zł
Przy płatności rocznej: 2 900 zł

* Promocja trwa od 01 do 31 sierpnia 2018 r.
Specjalności

Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:
  • System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej +
    Specjalność skierowana jest do osób pragnących pracować w charakterze asystenta osoby starszej i/lub niepełnosprawnej, pomagającej jej w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych. Jest ona związana z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu profesjonalne usługi zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę na temat specyfiki i konsekwencji społecznych zjawiska starzenia się demograficznego, umiejętności tworzenia rozwiązań problemów osób starszych i niepełnosprawnych, rozumienia i zaspokajania specyficznych potrzeb seniorów i niepełnosprawnych oraz tworzenia środowiskowej sieci wsparcia. Przedmioty: biopsychiczne i społeczne wymiary starzenia się i starości, aktywność i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcie społeczne i środowiskowe, wsparcie instytucjonalne osób starszych i niepełnosprawnych, społeczne funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych, aktywność zawodowa osób starszych i niepełnosprawnych, niepełnosprawność, rehabilitacja i rewalidacja, człowiek starszy i niepełnosprawny w rodzinie, tworzenie środowiskowej sieci wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.
  • Asystent rodziny +
    Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych znalezieniem pracy w charakterze zawodowego opiekuna rodziny, który czasowo w sposób profesjonalny towarzyszy i wspiera rodzinę przeżywającą sytuację problemową, w celu pokonania przez nią trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci. Asystent pomaga rodzinie we wprowadzaniu zmian w myśleniu, zachowaniu i otoczeniu, w celu wytworzenia bezpiecznego środowiska życia i rozwoju wszystkich członków rodziny a zwłaszcza dzieci. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu specyfiki współczesnych problemów i przemian życia rodzinnego, instytucjonalnych rozwiązań pomocowych dla rodziny oraz sposobów organizowania wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego dla rodziny oraz związane z nimi kompetencje społeczne. Przedmioty: przemiany struktury i funkcji rodziny współczesnej, diagnoza rodziny, patologie życia rodzinnego, elementy terapii zajęciowej z rodziną, pomoc instytucjonalna dla jednostki i rodziny, elementy psychoterapii i socjoterapii, komunikacja w rodzinie, organizowanie sieci wsparcia społecznego dla rodziny.
  • Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznych +
    Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swą przyszłość z pracą w organach administracji publicznej i różnorodnych instytucjach w społecznościach lokalnych. W trakcie studiów student zdobędzie m. in. wiedzę z zakresu animowania działalności i organizacji społeczności lokalnej, polityki samorządu lokalnego oraz usług społecznych realizowanych w społecznościach lokalnych, procedur rozwiązywania problemów społecznych i wdrażania rozwiązań pracy socjalnej. Przedmioty: animacja i organizowanie społeczności lokalnej, projektowanie innowacji społecznych, aktywna integracja społeczna, polityka samorządu i zarządzanie partycypacyjne, społeczność lokalna i jej organizacja, usługi społeczne w zarządzaniu politykami publicznymi, przedsiębiorczość w działaniach i usługach społecznych, komunikacja społeczna i mediacje, marketing społeczny i terytorialny w polityce społecznej.