ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW

Czy wiesz, że 18 kwietnia 2018 będzie już obowiązywało składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie? A wiesz, że  pełna elektronizacja komunikacji będzie obowiązywała już od 18 października 2018 i obejmie ona wszystkich!

Projekt szkolenia został przygotowany z myślą o firmach i przedsiębiorstwach, które chcą ubiegać o zamówienia publiczne, prawidłowo interpretować przepisy ustawy PZP, w sposób poprawny sporządzać dokumentację przetargową, wyeliminować błędy które prowadzą do odrzucenia oferty.

Zapisz się na szkolenie, które da Ci przewagę konkurencyjną!

Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z prawa zamówień publicznych.

Ramowy program:

1. Wykonawca w systemie zamówień publicznych

2. Konsorcjum

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– warunki udziału w postępowaniu,

– podwykonawstwo,

– poleganie za zasobach innych podmiotów,

– wyjaśnienie treści SIWZ

– termin związania z ofertą

– wadium

– kryteria oceny

4. Jednolity Europejski Dokument Zamówień

5. Omyłki rachunkowe i pisarskie

6. Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny

7. Odrzucenie oferty

8. Środki  odwoławcze

9. Umowa i jej aneksowanie

 

Prowadzący: Jerzy Paradziński, Renata Wadowska.

Liczba godzin: 16.

Szkolenie w trybie weekendowym 9-16.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Terminy do wyboru: 02.10.2018, 08.11.2018

Opłata: 490 zł netto*

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat.

Minimalna ilość uczestników 10

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PIGUŁCE
 

21-22 kwietnia 2018 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 6 kwietnia 2018 r.

Zapisz się już dziś!

Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających, które wynikają z prawa zamówień publicznych. Szkolenie stanowi kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji.

Program szkolenia został przygotowany z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności, jak również tych którzy rozpoczęli swoją przygodę z zamówieniami publicznymi.

Program szkolenia zawiera skupia się na omówieniu specyfiki rynku zamówień publicznych oraz podstaw prawnych.

Zagadnienia o charakterze ogólnym, w tym:

 • Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zasady udzielania zamówień
 • Przygotowanie postępowania

Ocena wykonawcy, w tym:

 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania (procedura naprawcza self-cleaning)
 • Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • Formułowanie warunków udziału w postępowaniu
 • Poleganie na zasobach innego podmiotu
 • Dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty, w tym:

 • Kryteria oceny ofert
 • Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty
 • Rażąco niska cena lub koszt

Prawa i obowiązki Wykonawcy

Umowa, w tym:

 • Zmiana umowy
 • Unieważnienie umowy

Środki ochrony prawnej, w tym:

 • Przesłanki złożenia odwołania
 • Procedura przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Skarga do sądu

Przepisy szczególne, w tym:

 • Umowy ramowe
 • Dynamiczny system zakupów
 • Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), w tym:

 • Zasady komunikacji od 18 października 2018 r.
 • Komunikacja za pomocą środków elektronicznych
 • Zasady wypełniania JEDZ

Prowadzący: Jerzy Paradziński, Renata Wadowska.

Liczba godzin: 16.

Szkolenie w trybie weekendowym 9-16.

Terminy:  21-22 kwietnia 2018 r. (zapisy do 06.04.2018 r.)

Opłata: 490 zł netto*

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwę kawową, certyfikat.

Minimalna ilość uczestników 10

 

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.