Feedback, czyli informacja zwrotna jest niezwykle istotnym elementem edukacji. Dotychczasowy model, oparty głównie na komunikacji jednostronnej (nauczyciel przekazuje uczniom wiedzę) z elementami komunikatu zwrotnego polegającego na ocenianiu podsumowującym (końcowy sprawdzian wiedzy), wydaje się modelem niedoskonałym oraz apriorycznie zakładającym, że uczeń tę wiedzę zdobędzie. Pojawia się problem w sytuacji, gdy ocenianie końcowe odsłania znaczące braki w wiedzy, a nie ma już czasu, aby braki te nadrobić. Można oczywiście przenieść odpowiedzialność na ucznia i stwierdzić, że nie dołożył starań, aby wiedzę przyswoić. Pojawia się jednak pytanie, czy nauczyciel dołożył wszelkich starań, aby przekazać swoim uczniom wiedzę w sposób przystępny i dostosowany do ich możliwości. Faktem jest, że uczniowie są na ogół bardzo zróżnicowani pod względem zdolności i możliwości. Nauczyciel musi zatem uśrednić poziom materiału, który chce zrealizować. Nie jest to jednak metoda wystarczająca. Optymalnym modelem nauczania wydaje się być ocenianie kształtujące polegające na nieustannej weryfikacji wiedzy uczniów i dzięki temu na kontrolowaniu samego procesu uczenia, osiągania rezultatów i robienia postępów. Nauczyciel może na bieżąco korygować błędy uczniów oraz wskazywać im sposób wypełniania luk kompetencyjnych oraz poznawczych.

Cel szkolenia

  • Wskazanie cech oceniania podsumowującego oraz oceniania kształtującego.
  • Omówienie różnych metod ewaluacji pracy ucznia, w tym tzw. oceniania kształtującego.
  • Dokonanie analizy elementów oceniania kształtującego.
  • Wskazanie perspektyw modelu oceniania kształtującego (odwołanie do metod AC/DC).
  • Wskazanie powodów niechętnego podejścia do edukacji opartej na ocenianiu kształtującym oraz próba ich przezwyciężenia.

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne; pracujące w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi).

Korzyści z udziału w szkoleniu 

  • znajomość współcześnie stosowanych metod edukacyjnych oraz zasad ich wdrażania;
  • poszerzenie spektrum możliwości pedagogicznych;
  • udoskonalenie warsztatu nauczycielskiego;
  • nabycie umiejętności personalizowania materiału edukacyjnego.

Program szkolenia

1. Charakterystyka modelu edukacji :

a) jednostronnej (opartej na idei oceniania podsumowującego)

b) dwustronnej (opartej na idei oceniania kształtującego)

2. Metody ewaluacji pracy ucznia.

3. Feedback jako narzędzie pracy nauczyciela.

4. Teoretyczne podstawy idei oceniania kształtującego.

5. Analiza etapów oceniania kształtującego

a) Planowanie

b) Realizacja

c) Motywacja

d) Weryfikacja (konfirmacja i falsyfikacja)

e) Modyfikacja

f) Ewaluacja

6. Zasady oceniania kształtującego

a) Transparentność celów, metod i kryteriów oceny ucznia;

b) Interaktywność i stosowanie metody majeutycznej;

c) Regularny feedback (informacja zwrotna na poszczególnych etapach);

d) Stosowanie oceny sumującej obok oceny kształtującej;

e) Współpraca z rodzicami ucznia;

7. Ocenianie kształtujące podstawą dla metody AC/DC (Assessment Centre/Development Centre), czyli metody diagnozy aktualnych kompetencji oraz metody planowania strategii rozwoju.

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444