Kurs języka polskiego dla osób z polskim pochodzeniem mieszkających poza Polską

Program kursu języka polskiego WSPA jest przeznaczony dla osób, które chcą nauczyć się lub podnieść poziom wiedzy języka polskiego w krótkim czasie. Kurs przeznaczony jest dla osób z polskim pochodzeniem mieszkających poza granicami Polski, a także dla kandydatów na studia WSPA i wszystkich chętnych.
Program kursu języka polskiego WSPA – to nie tylko lekcje z  języka polskiego, ale też zajęcia na temat historii i kultury Polski, a także zapoznanie się z systemem szkolnictwa wyższego w Polsce.

Cel kursu: nauka języka polskiego, historii, kultury i obyczajów kraju, a także systemu szkolnictwa wyższego w Polsce dla osób z polskim pochodzeniem, mieszkających poza Polską.

Metody nauczania się: wykłady i lektorat on-line

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, w zależności od poziomu znajomości języka polskiego – wyższego i podstawowego. Program kursu zależy od poziomu grupy.

Kurs zawiera: 75 godzin zajęć

Program Kursu języka polskiego :

  • Język polski (60 godz)  

Program przeznaczony jest dla studentów, którzy znają już język polski w zakresie wyznaczonym przez ramy poziomu A1. Celem kursu jest nauczenie studentów języka polskiego w stopniu pozwalającym na skuteczną komunikację na poziomie A2.
Uczący się poznają zasady wymowy, akcentowania i intonacji w zakresie pozwalającym na zrozumienie wypowiadanych przez siebie treści. Nauczą się czytać poprawnie krótkie teksty. W zakresie poprawności gramatycznej uczący się będą w stanie rozpoznać i zastosować poprawne gramatycznie formy językowe. Dodatkowo będą w stanie zrozumieć proste wiadomości i wypowiedzi, oraz będą w stanie wziąć udział w rozmowie na znane sobie tematy.
Podana ilość godzin poświęconych poszczególnym tematom i zagadnieniom obejmuje lekcje z lektorem, czat z lektorem i pracę z tekstem oraz pracę indywidualną.

  • Wykład na temat kultury i obyczajów obowiących w Polsce (5 godz)

Zapoznanie studentów z cechami charakterystycznymi poszczególnych etapów kształtowania się i rozwoju kultury polskiej, począwszy od zarania (średniowiecze – artefakty gockie i celtyckie, wczesnosłowiańskie – przedchrześcijańskie, zabytki wczesnego chrześcijaństwa) poprzez charakterystyczną kulturę Rzeczypospolitej szlacheckiej, aż po kulturę współczesną.
Przedstawienie studentom postaci osób, biorących aktywny udział w tworzeniu polskiej kultury: tych bardzo znanych i tych mniej znanych lub zapomnianych, reprezentantów tzw. kultury elitarnej i kultury ludowej, wysublimowanej i naiwnej a także masowej, nastawionej na przeciętnego odbiorcę.

  • Historia RP (5 godz)  

Przybliżenie studentom zagadnienia wpływu różnorodnych czynników na  kształtowanie się specyfiki państwa polskiego i jego kultury na przestrzeni ponad dziesięciu stuleci jego istnienia, np. geograficznych  (usytuowanie w środkowej Europie, klimat, ukształtowanie powierzchni, zaopatrzenie w wodę, wysokość nad poziom morza, lesistość, gleby itd.), cywilizacyjnych (kształtowanie się modelu sprawowania władzy, korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych), kulturowych (wejście w krąg kultury zachodnioeuropejskiej poprzez przyjęcie chrześcijaństwa w konfesji rzymskokatolickiej, przyjęcie alfabetu łacińskiego) i ekonomicznych (rozwój gospodarki opartej na własności prywatnej, feudalnej zależności, komunistycznego upaństwowienia, kapitalistycznej gospodarki wolnorynkowej).

  • System szkolnictwa wyższego w Polsce (5 godz)  

Typy uczelni  i profil kształcenia na polskich uczelniach. Struktura kształcenia. Kształcenie cudzoziemców na polskich uczelniach. Praktyka zawodowa w kształceniu studentów. Wybrane wskaźniki jakości kształcenia.

Dla osób z polskim pochodzeniem – kurs bezpłatny

Dla osób BEZ polskiego pochodzenia – kurs odbywa się na zasadach odpłatności 
Cena: opłata wpisowa 200 zł, czesne 300 zł

Nabór trwa do 28 lutego!

Kontakt: Dział Rekrutacji
Wyższa Szkoła przedsiębiorczości i Administracji WSPA
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. +48 81 45 29 473, +48 601 361 767, faks +48 81 740 84 13
e-mail: s.hrynyk@wspa.pl
skype: mazurwspa