Współcześnie uważa się, że coaching (i narzędzia, jakie się w ramach coachingu wykorzystuje) stanowi metodę pracy, którą można efektywnie, a także efektownie zaimplementować do edukacji. Jedną z podstawowych kompetencji, jakich oczekuje się od osoby chcącej pracować jako coach są: umiejętność efektywnego komunikowania się oraz wspieranie procesu uczenia  się i osiągania rezultatów. Są to umiejętności pożądane również w pracy nauczyciela, który często nie zdaje sobie nawet sprawy, że narzędzia, które wykorzystuje w swojej pracy są również narzędziami, które wykorzystuje coach.  Różnica polega zatem na tym, że ten drugi jest świadomy swoich kompetencji oraz stosowanych przez siebie metod, oraz że robi to w sposób przemyślany. Jedną z największych zalet stosowania coachingu w edukacji jest zwiększenie świadomości nauczycieli  co do potrzeb i możliwości jego uczniów, a także dostosowanie stosowanych narzędzi i metod do konkretnych osób.  

Cel szkolenia

  • Wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym modelem edukacji, a modelem opartym na wykorzystaniu metod coachingowych.
  • Określenie warunków udanej komunikacji.
  • Wskazanie specyfiki coachingu edukacyjnego oraz zalet jego wdrożenia.
  • Charakterystyka metod coachingowych.
  • Wskazanie narzędzi wspomagających efektywną pracę z uczniami.
  • Omówienie różnych metod ewaluacji pracy ucznia, w tym tzw. oceniania kształtującego.

Szkolenie skierowane jest do osób chcących kierowane udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi).

Korzyści z udziału w szkoleniu 

  • znajomość współcześnie stosowanych metod szkoleniowych oraz zasad ich wdrażania;
  • poszerzenie spektrum możliwości pedagogicznych;
  • udoskonalenie warsztatu nauczycielskiego;
  • nabycie umiejętności personalizowania materiału edukacyjnego.

Program szkolenia

1. Ustalenie zasad współpracy 
a) Kodeks moralny 
b) Kontrakt – normy i bariery współpracy 
2. Współtworzenie relacji 
a) Budowanie bezpieczeństwa i zaufania 
3. Efektywne komunikowanie 
a) Ogólne zasady udanej komunikacji 
b) Aktywne słuchanie 
c) Sztuka zadawania pytań 
d) Komunikacja bezpośrednia (k. werbalna a k. niewerbalna) 
4. Wspieranie procesu uczenia się  
a) Meta plan 
b) Instruktaż 
c) Drzewo decyzyjne 
d) Strefa komfortu a strefa rozwoju 
e) Analiza SWOT 
f) Analiza pola sił 
5. Ewaluacja rezultatów 
a) „Pretest – posttest” 
b) Ocena poszczególnych etapów (reakcji, procesu uczenia się, ocena zachowań, ocena wyników) 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444