Bycie liderem nie jest wyłącznie zależne od naszych predyspozycji. Liderem można się urodzić – to prawda. Nie oznacza to jednak, że osoba mająca zdolności przywódcze posiada od razu niezbędną wiedzę pozwalającą te zdolności właściwie wykorzystać. Liderem można się również stać, niezależnie od tego, czy wynika to z pewnych naturalnych predyspozycji. Wielu liderów na początku swojej kariery zmagało się z własnymi słabościami, ale ciężką pracą udało im się te słabości zamienić w atuty.  Szkolenie z zakresu komunikacji biznesowej dostarczy uczestnikom niezbędnej wiedzy dotyczącej tego, co i jak należy mówić w sytuacjach, gdy od naszej postawy zależy pomyślność rozmowy, którą przeprowadzamy z pracownikiem. 

Cel szkolenia

  • Poznanie zasad komunikacji biznesowej nastawionej na skuteczność i podtrzymanie autorytetu lidera;
  • Poznanie specyfiki określonych typów rozmowy z pracownikiem: udzielania instruktażu, delegowania zadań, wydawania poleceń, a także konsultowania i udzielania informacji zwrotnej oraz komunikowania trudnej decyzji.
  • Nabycie umiejętności szybkiego i właściwego reagowania na pojawiające się podczas rozmów biznesowych sytuacje trudne i tzw. dystraktory (czynniki zakłócające).
  • Nabycie umiejętności budowania relacji przełożony-pracownik zachowującej odpowiednią równowagę.
  • Określenie typu przywództwa właściwego dla pełnionej roli i specyfiki organizacji biznesowej.

Szkolenie oparte jest o metody aktywizujące uczestników, pozwalające na przećwiczenie konkretnych typów rozmowy biznesowej oraz o wspólne rozwiązywanie casusów. Zawiera również elementy wykładu, które trener traktuje jako uzupełnienie wyciągniętych podczas szkolenia wniosków.  

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje kompetencje przywódcze, zajmujących kierownicze stanowiska, a także przygotowujących się do założenia własnego biznesu wymagającego zarządzania zespołem. 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

  • Poznanie schematów rozmów, które lider przeprowadza ze swoimi pracownikami;
  • poznanie typów przywództwa pozwalające na właściwe rozpoznanie posiadanych predyspozycji i kompetencji;
  • poznanie metod pomagających określić typ osobowości pracownika i tym samym dostosować do niego charakter komunikacji;
  • przećwiczenie podstawowych schematów komunikacyjnych.

Program szkolenia
 
1. Ogólne zasady komunikacji 
a) Co to jest komunikacja? 
b) Typy komunikacji ze względu na interlokutora 
(intrapersonalna, interpersonalna, grupowa, 
masowa) 
c) Typy komunikacji ze względu na sposób 
wyrazu (k. werbalna, k. niewerbalna) 
2. Perswazja a manipulacja – granice 
komunikacyjne 
3. Komunikacja biznesowa jako specyficzny typ 
komunikacji interpersonalnej 

a) Udzielanie instruktażu 
b) Wydawanie poleceń 
c) Delegowanie zadań 
d) Konsultowanie  
e) Komunikowanie trudnej decyzji 
f) Udzielanie informacji zwrotnej 
4. Typy przywództwa 
a) Różnica pomiędzy szefem a liderem 
b) Rola menagera 
c) Wskaźniki MBTI a typ komunikatu 
5. Ćwiczenia praktyczne (w przypadku wersji 
zaawansowanej) 
6. Wnioski 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Minimalna ilość uczestników: 7 osób.

Koszt udziału : 190 zł. brutto

Terminy do wyboru: 30.09.2018, 21.10.2018, 25.11.2018

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać terminu szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444