Uprzejmie informujemy, iż obiekt Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest monitorowany.

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych ZA POŚREDNICTWEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z siedzibą w 20 – 323 Lublin ul. Bursaki 12;

2) Inspektorem ochrony danych w Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest Pan/Pani Piotr Kosior, mail iodo@wspa.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i organy upoważnione do ścigania przestępstw

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– 14 dni

– w razie wszczęcia postępowania przez upoważnione organy i instytucje do czasu zakończenia postępowania

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z monitoringu wizyjnego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym wejścia na teren Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie  Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zakaz wstępu na teren Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.