Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (dalej: WSZJK) jest kompleksowym zestawieniem procedur oraz wytycznych odnoszących się do wszystkich kierunków, form i poziomów kształcenia oraz obejmuje każdy z obszarów działalności Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (dalej: WSPA) mający wpływ na przebieg kształcenia i jego rezultaty.

 

Funkcjonowanie WSZJK ma na celu w szczególności:

 

 • wspieranie realizacji przyjętej polityki jakości;
 • wspieranie realizacji przyjętych strategii rozwoju WSPA oraz jej jednostek podrzędnych, szczególnie w zakresie w jakim dotyczą kształcenia;
 • monitorowanie poziomu jakości kształcenia w WSPA;
 • identyfikowanie i niwelowanie słabych lub problematycznych stron procesu kształcenia w WSPA;
 • systematyczne podnoszenie poziomu jakości kształcenia w WSPA.

 

Poza organami statutowymi Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie strukturę Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia tworzą:

 

 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia;
 • Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia;
 • Koordynator ds. Jakości Kształcenia;
 • Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia;
 • Konwent Rozwoju;
 • Wydziałowe zespoły ds. ewaluacji jakości kształcenia;
 • Zespoły ds. jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów;

Rady konsultacyjne dla poszczególnych kierunków studiów.