Zgodnie z art. 170g ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  • osobie posiadającej  świadectwo  dojrzałości  i co  najmniej  pięć  lat doświadczenia  zawodowego – w przypadku  ubiegania się o przyjęcie  na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia  zawodowego  po  ukończeniu  studiów  pierwszego stopnia –w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  • osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia  zawodowego  po  ukończeniu  studiów  drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

 

W przypadku absolwentów  kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb  społecznych przystępujących  do  potwierdzenia  efektów  uczenia  się  nie  jest  wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Liczba  studentów na danym  kierunku,  poziomie  i profilu  kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku  potwierdzenia  efektów  uczenia  się,  nie  może  być  większa  niż  20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

Działając zgodnie z art. 170f ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Senat WSPA w Lublinie określił szczegółową organizację potwierdzania efektów uczenia się uchwałą nr 135/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku.