Polityka jakości Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opiera swoje założenia na podejmowaniu wszelkich działań, zmierzających do:

  • tworzenia i utrzymywania warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi poprzez nabywanie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z potrzebami wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów;
  • stałego oferowania studentom i słuchaczom możliwie najwyższego poziomu kształcenia na wszystkich prowadzonych studiach, kursach i szkoleniach, uwzględniając aktualne trendy i potrzeby rynku pracy oraz najlepsze ogólnopolskie i europejskie standardy;
  • zapewnienia wysokiej jakości obsługi i pełnego wsparcia dla wszystkich klientów i partnerów WSPA w Lublinie, a w szczególności kandydatów na studia, studentów, słuchaczy, absolwentów i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni;
  • stałego podnoszenia kwalifikacji kadr naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych WSPA w Lublinie w celu lepszej realizacji przyjętej polityki jakości i celów z nią związanych;
  • ciągłego podnoszenia świadomości wśród wszystkich członków społeczności akademickiej WSPA w Lublinie w zakresie kultury jakości i roli, jaką odgrywa w prawidłowym funkcjonowaniu Uczelni.