Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest uczelnią kształcącą i integrującą studentów z całego świata, stosującą nowoczesne formy kształcenia, otwartą na różnorodność, kształtującą postawy prospołeczne. Poprzez świadomy proces edukacyjny, nakierowany na rozwój poczucia podmiotowości człowieka, Uczelnia wzmacnia kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne na globalnym rynku pracy.

Jako wizję WSPA przyjęto następujące założenie: w efekcie wielowarstwowego transferu kompetencji do otoczenia Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ma być liderem zawodowej i praktycznej edukacji wyższej na Lubelszczyźnie kreującym elitę osób przedsiębiorczych, kreatywnych, aktywnych we wszystkich sferach życia, wyróżniających się ponadprzeciętnym rozumieniem zjawisk zachodzących w otoczeniu, podejmujących działania zespołowe oraz przedsięwzięcia indywidualne przynoszące korzyści duchowe i materialne.

Główne cele strategiczne WSPA na lata 2015-2010 obejmują m.in.:

 • Rozwój oferty dydaktycznej;
 • Zwiększenie rekrutacji studentów;
 • Uruchomienie studiów w języku angielskim;
 • Umiędzynarodowienie Uczelni;
 • Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez rozwój naukowy i profesjonalny kadry dydaktycznej;
 • Rozszerzenie oferty Uczelni w zakresie e-learning oraz blended learning;
 • Wdrożenie pełnego Systemu Jakości Kształcenia WSPA;
 • Przygotowanie Uczelni do absorbcji środków UE oraz pozyskiwanie środków UE;
 • Rozszerzenie i zacieśnienie współpracy WSPA z partnerami społecznymi, instytucjami otoczenia biznesu, a także z samorządem i innymi podmiotami publicznymi;
 • Rozszerzenie oferty i edukacji na studia podyplomowe;
 • Rozwój i podnoszenie jakości infrastruktury Uczelni.