Komunikacja interpersonalna jest procesem złożonym. Aby była skuteczna, ważne jest, aby interlokutorzy (rozmówcy) respektowali towarzyszące jej zasady oraz umieli uzgodnić cel, jaki chcą osiągnąć. Zasadniczym celem komunikacji jest porozumienie, a zatem uzgodnienie dwóch stanowisk i osiągnięcie kompromisu pozwalającego na wzajemne poczucie realizacji zamierzonego celu. Jedną z podstawowych trudności, jakie towarzyszą procesowi komunikowania się jest zaangażowanie emocjonalne rozmówców w omawiany problem. Rodzic, który komunikuje się z nauczycielem w sprawie postępów swojego dziecka, często nie potrafi odpowiednio zdystansować się i reaguje nazbyt emocjonalnie na komunikowane problemy lub sugestie nauczyciela. Nauczyciel natomiast, który ma pod swoją opieką wielu uczniów, często chcąc zuniwersalizować swoje metody dydaktyczne, nie zauważa dysproporcji w poziomie, jaki prezentują uczniowie. Konfrontacja rodzica z nauczycielem prowadzić może w związku z tym do braku porozumienia, a nawet do konfliktu. Znajomość zasad skutecznej komunikacji oraz umiejętność słuchania pozwalają tak poprowadzić rozmowę, aby żadna ze stron nie poczuła się zlekceważona lub przymuszona do wyrażenia zgody na wskazane przez rozmówcę warunki i rozstrzygnięcia. 

Cel szkolenia

 • Przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji.
 • Zaznajomienie ze specyfiką komunikacji interpersonalnej
 • Omówienie zasad skutecznej komunikacji.
 • Wskazanie sposobów osiągania kompromisu.
 • Zaproponowanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz z komunikowaniem trudnej decyzji.
 • Podkreślenie roli asertywności w pracy nauczyciela. 

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi)

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • Rozumienie specyfiki komunikacji interpersonalnej.
 • Znajomość reguł skutecznej komunikacji.
 • Umiejętność dostrzegania i właściwego interpretowania sygnałów niewerbalnych.
 • Znajomość sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi.
 • Znajomość reguł ułatwiających komunikowanie trudnej decyzji oraz komunikowania problemu. 

Program szkolenia

1. Ogólne zasady komunikacji 
a) Co to jest komunikacja? 
b) Czym jest komunikowanie i komunikowanie się? 
c) Typy komunikacji ze względu na interlokutora (intrapersonalna, interpersonalna, grupowa, masowa) 
d) Typy komunikacji ze względu na sposób wyrazu (k. werbalna, k. niewerbalna) 
2. Perswazja a manipulacja – bariery komunikacyjne. 
3. Zasady skutecznej komunikacji. 
4. Zaangażowanie emocjonalne a umiejętność obiektywizowania i utrzymywania koniecznego dystansu. 
5. Umiejętność słuchania i zadawania pytań. 
6. Sytuacje trudne i sposoby ich przezwyciężania. 
7. Umiejętność komunikowania trudnych decyzji – asertywność nauczyciela. 
8. Rola informacji zwrotnej. 
9. Wdrażanie ustaleń i planowanie dalszej współpracy z rodzicami. 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444