Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy niezbędnej uczestnikom do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnik uzyska wiedzę z zakresu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestnicy poznają praktyczne aspekty wdrażania zmian w organizacji i dostosowania systemu ochrony danych do nowych przepisów. Na szkoleniu uczestnik pozna procedury organizacyjne i techniczne, które należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Uczestnik uzyska wiedzę jak przeprowadzać analizę ryzyka, analizować i zgłaszać incydenty, opracowywać i wdrażać procedury.

Znaczną część zajęć stanowić będą zajęcia warsztatowe z przygotowania procedur, dokumentacji, analizy ryzyka oraz innych zadań IOD.

ADRESACI:

 • Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych i chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę
 • Osoby pełniące obecnie funkcję ABI
 • Kadra kierownicza oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji oraz wspierające IOD

ILOŚĆ GODZIN: 32

TERMINY SZKOLENIA: 06.12.2018, 07.12.2018, 14.12.2018, 15.12.2018

MIEJSCE: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

PROGRAM SZKOLENIA

Stan prawny ulegający zmianie.

 • Polski system prawa dotyczący danych osobowych
 • System po wejściu w życie rozporządzenia
 • Analiza porównawcza dotychczasowych przepisów z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia

Przedmiot i cele RODO

 • Obowiązek stosowania przepisów RODO
 • Główne definicje
 • dane osobowe i ich przetwarzanie

Podstawy przetwarzania danych osobowych RODO.

 • Podstawy prawne przetwarzania danych
 • Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Obowiązki zapewnienia informacji dotyczących przetwarzania danych

Zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych – RODO.

 • rzetelność
 • przejrzystość
 • ograniczenia celu
 • minimalizacja danych
 • prawidłowość
 • ograniczonego przechowywania
 • integralność i poufność
 • rozliczalność

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 • Prawo dostępu
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do sprzeciwu;
 • Prawa związane z profilowaniem

Administrator danych osobowych

 • obowiązki ADO wynikające z przepisów
 • obowiązek informacyjny
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania (bezpieczeństwo teleinformatyczne i organizacyjne)
 • Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę
 • wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
 • ocena skutków planowanych operacji przetwarzania,
 • współpraca z organem nadzorczym, w tym zgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia,
 • zawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą.
 • zabezpieczanie danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 • Umowa powierzenia.
 • .Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów

Uprawnienia i obowiązki ABI po nowelizacji ustawy

 • Wymagania ustawowe wobec ABI
 • Zadania ABI

Organ nadzoru i kompetencje kontrolne

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Uprawnienia UODO

Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer DPO)

 • Przesłanki i warunki wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych;
 • Status Inspektora Ochrony Danych – gwarancje i miejsce w strukturze organizacyjnej;
 • Wymogi kwalifikacyjne
 • Wyznaczenie IOD
 • Odpowiedzialność IOD
 • Obowiązki Inspektora Danych Osobowych
 • Podstawy technologii informatycznych dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Bezpieczeństwo informacji – dane osobowe, aspekt praktyczny.

 • Inne spojrzenie na ochronę danych osobowych.
 • Czy RODO ma coś wspólnego z normami ISO?
 • Wybrane definicje RODO.

Dokumentacja i rozliczalność ; Warsztaty dotyczące tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych

 • Rejestr czynności
 • Rejestr kategorii
 • Rejestr incydentów
 • Analiza ryzyka
 • Ocena skutków
 • Ciągłość działania
 • Szkolenia

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

 • Czym jest polityka bezpieczeństwa informacji w organizacji
 • Regulacje prawne w tworzeniu dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji (z uwzględnieniem przepisów RODO w odniesieniu do ochrony danych osobowych)
 • Zakres dokumentów określających politykę bezpieczeństwa
 • Opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa IT
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania (bezpieczeństwo teleinformatyczne i organizacyjne)

Polityka ochrony danych

 • Bezpieczeństwo danych osobowych (osobowe, fizyczne i środowiskowe, teleinformatyczne)
 • Rodzaje zagrożeń
 • Zarządzanie incydentami
 • Przygotowanie i wdrożenie wewnętrznych polityk
 • Dokumentacja z zakresu ochrony danych

Zagrożenia informacji w obszarach wspomaganych cyfrowo.

 • Aspekt prawny pojęcia dokumentu elektronicznego.
 • Podpisywanie i szyfrowanie dokumentów .
 • Rozwiązania techniczne i organizacyjne obiegu dokumentów.
 • Akty Prawne regulujące ład bezpieczeństwa Informatycznego.
 • Chmura komputerowa jako alternatywa dla wewnętrznej infrastruktury IT organizacji.

Etapy wdrożenia RODO

 • Algorytm wdrożenia systemu bezpieczeństwa IT.
 • Omówienie Pojęcia Audytu względem Krajowych Ram Interoperacyjności.
 • Działania poaudytowe – Raport.
 • Algorytm – harmonogram wdrożenia RODO.

Analiza zagrożeń i ryzyka.

 • Wymogi dotyczące terminów przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka w firmie
 • Obszary ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych
 • inwentaryzacja aktywów,
 • identyfikacja ryzyka związanego z przetwarzaniem, podatność systemu przetwarzania danych osobowych na zagrożenia
 • rodzaje zagrożeń dla systemu przetwarzania danych
 • ocena ryzyka pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia – warsztaty praktyczne szacowania ryzyka
 • wnioski i dokumentowanie procesu szacowania ryzyka
 • tworzenie dokumentu z analizy ryzyka w oparciu o pozyskane dane

Wspomaganie aplikacją – warsztaty na przykładzie ZETO ODO

EGZAMIN KOMPETENCJI  INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Efekty usługi:

 • Uzyskanie wiedzę z zakresu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Umiejętność przystosowania istniejącego systemu ochrony danych do nowych przepisów
 • Umiejętność praktycznego wdrażania zmian w organizacji
 • Umiejętność zaprojektowania systemu ochrony danych osobowych
 • Znajomość procedur organizacyjnych i technicznych, które należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 • Wiedza na temat przeprowadzania analizy ryzyka
 • Poznanie sposób postępowania związanych z naruszeniem bezpieczeństwa oraz  zgłaszania incydentów
 • Umiejętność opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa IT
 • Wiedza na temat rozwiązywania problemów związanych z przetwarzaniem danych

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat znajomości przepisów w zakresie wymaganych do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Harmonogram:

 1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych, Obowiązki Administratora Danych Osobowych
 2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zasady przetwarzania danych osobowych – warsztaty
 3. Bezpieczeństwo danych osobowych oraz system bezpieczeństwa IT
 4. Wdrożenie RODO, analiza ryzyka

Trenerzy:

Dorota Stankiewicz

Obszar specjalizacji: Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe: obsługa prawną podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych jak i klientów indywidualnych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Usługi doradztwa prawnego przy wdrażaniu projektów opartych o zastosowanie nowoczesnych technologii, przygotowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych.

Bartosz Starzomczyk

Obszar specjalizacji: specjalista do spraw Ochrony Danych Osobowych

Doświadczenie zawodowe: specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych, w tym audycie oraz zagadnieniach związanych z normami ISO z rodziny 27000, takimi jak wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO 27001

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Administrator bezpieczeństwa informacji, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji dla licznych podmiotów z sektora prywatnego i publicznego. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa nowych technologii oraz technicznej strony bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

Mariusz Kalita

Dyplomowany informatyk śledczy, audytor systemów informatycznych, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, Certified Proffesional Ethical Hacker.

Stały biegły Sądowy Sądów Okręgowych i Rejonowych. W 2016 roku ukończył jedyne w Polsce podyplomowe studia „Informatyka śledcza” realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku..

Prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze informatyki śledczej i audytu informatycznego na terenie całego kraju realizując zadania na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W działalności zawodowej koncentruje się na zagadnieniach informatyki śledczej, bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz audycie informatycznym. Zajmuje się problematyką skuteczności audytów informatycznych w podnoszeniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększania wiedzy pracowników w zakresie pojawiających się cyber zagrożeń. Jest wykonawcą kilkuset ekspertyz z dziedzin informatyki, elektroniki i telekomunikacji.

Wykształcenie: doktor inżynier nauk technicznych

CENA : 1990,00* + VAT

*cena brutto dla stawki VAT zw w przypadku oświadczenia Zleceniodawcy, że szkolenie jest finansowane w min. 70% z budżetu publicznego i jest usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie lub KFS MUP w Lublinie

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij – wpisz termin szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Pliki do pobrania