Studenci, którzy zainteresowani są, aby w suplemencie do dyplomu umieszczone zostały informacje o ich dodatkowych osiągnięciach np. nagrody, certyfikaty, ukończone kursy, aktywne członkowstwo w samorządzie studenckim, w tym pełnione funkcje, prace w kole naukowym, aktywny udział w konferencjach naukowych itp. zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu dokument potwierdzający ten fakt, przed obroną.

Do osiągnięć należy zaliczyć tylko te informacje, które dotyczą dodatkowych osiągnięć zdobytych podczas okresu studiowania i związane są z uczelnią, a które student możne udokumentować.