Nowa międzynarodowa ścieżka kształcenia. Studia inżynierskie z dofinansowaniem

Poziom: Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim
studia stacjonarne 7- semestrów kończące się tytułem inżyniera
•    program studiów obejmuje 2659 godzin zajęć , 210 pkt. ECST
•    zajęcia prowadzone w języku angielskim
•    zajęcia prowadzone z udziałem wykładowcy zagranicznego
•    dofinansowanie do czesnego aż do 85% 

Program studiów obejmuje:
•    wykłady – 740 godzin 
•    ćwiczenia – 150 godzin,
•    laboratoria – 1230 godziny,
•    praktyki zawodowe 360 godzin 
•    zadania projektowe – 63 godziny
•    seminaria i warsztaty – 69 godzin
Liczba miejsc ograniczona : tylko 30 miejsc, w tym minimum 15 dla cudzoziemców

Co należy zrobić:
•    zarejestrować się w elektronicznym systemie WSPA w terminie od 30 maja 2017 do 30.09.2017
•    złożyć Formularz Rekrutacyjny w Dziale Rekrutacji wraz z niezbędnymi dokumentami (świadectwo maturalne lub w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej zagranicą, kopia wizy/karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP

Dodatkowo dla cudzoziemców:
•    szkoły letnie – 2 tygodniowe realizowane po pierwszym roku kształcenia poza terenem uczelni obejmujące praktyczne warsztaty doskonalące zdobytą wiedzę w zakresie analizy danych i systemów
•    zajęcia integracyjne – wieczory kulturowe, spotkania kulinarne, muzyczne i sportowe
•    lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców
•    grupowe zajęcia dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce związanych z rynkiem pracy
•    finansowanie kosztów zakwaterowania i utrzymania cudzoziemców na terenie Polski (w wysokości maksymalnej 1050 zł miesięcznie)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy  o dofinansowanie projektu zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.